دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

تجزیه مواد غذایی

نام درس تجزیه مواد غذایی
کد درس 1611024
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز