شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
امور عمومی و کارپردازی 206
مدیر گروه صنایع غذایی 207
آموزش دانشکده 206
معاونت آموزشی 207
شماره تلفن های دانشکده 34506264 ، 34510654 ، 34510678, 34506273 34506274
آزمایشگاه ها 203 34506274
ریاست دانشکده 204 34506274