درباره دانشکده

دانشکده/حوزه سمت شماره تلفن / داخلی نمابر پست الکترونیک
معاونت آموزشی   ۲۰۷    
مدیر گروه صنایع غذایی   ۲۰۷    
شماره تلفن های دانشکده   ۳۴۵۰۶۲۶۴ ، ۳۴۵۱۰۶۵۴ ، ۳۴۵۱۰۶۷۸, ۳۴۵۰۶۲۷۳ ۳۴۵۰۶۲۷۴  
ریاست دانشکده   ۲۰۴ ۳۴۵۰۶۲۷۴  
امور عمومی و کارپردازی   ۲۰۶    
آموزش دانشکده   ۲۰۶    
آزمایشگاه ها   ۲۰۳ ۳۴۵۰۶۲۷۴