دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 261 نتیجه
از 14
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 1611116 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/29 (08:00 - 10:00)
اصول مهندسی صنایع غذائی 1 1611034 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نرجس آقاجانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/29 (10:00 - 12:00)
اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی 1611136 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/29 (14:00 - 16:00)
اقتصاد و مدیریت صنعتی 1611020 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هفته های زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/27 (10:00 - 12:00)
تغذیه 1611094 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هفته های فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/29 (10:00 - 12:00)
تکنولوژی پس از برداشت 1611121 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/27 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی شیر و فراورده ها(1) 1611114 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی غلات 1611174 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نرجس آقاجانی هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تکنولوژی غلات 1611173 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نرجس آقاجانی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/31 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی غلات 1611174 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 نرجس آقاجانی هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611169 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/31 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611170 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
شیمی مواد غذایی 2 1611064 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00)
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1611161 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نرجس آقاجانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00)
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1611162 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 نرجس آقاجانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1611162 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نرجس آقاجانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
عملیات واحد پیشرفته 1611198 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/27 (14:00 - 16:00)
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611182 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611182 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611181 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 261 نتیجه
از 14