دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 102 نتیجه
از 6
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 1611194 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 1611116 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1611184 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی 1611136 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
اقتصاد و مدیریت صنعتی 1611020 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
تغذیه 1611094 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
تکنولوژی پس از برداشت 1611121 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی روغن های خوراکی 1611172 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
تکنولوژی شیر و فراورده ها(1) 1611114 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی شیر و فراورده ها(2) 1611176 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611170 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611169 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
شیمی مواد غذایی 2 1611064 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611182 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611181 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی 1611133 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی 1611134 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
کنترل کیفیت مواد غذایی 1611185 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00)
کنترل کیفیت مواد غذایی 1611186 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
کنسرو سازی 1611178 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 102 نتیجه
از 6