دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 137 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 1611194 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 1611194 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 نفیسه دعوتی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 1611193 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1611184 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1611183 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1611184 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 آریو امامی فر هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول مهندسی صنایع غذائی 2 1611035 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1611030 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
بیولوژی سلولی 1611013 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1611167 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
تکنولوژی روغن های خوراکی 1611172 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تکنولوژی روغن های خوراکی 1611172 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
تکنولوژی روغن های خوراکی 1611171 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی شیر و فراورده ها(2) 1611176 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
تکنولوژی شیر و فراورده ها(2) 1611176 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تکنولوژی شیر و فراورده ها(2) 1611175 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی 1611126 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
خواص فیزیکی مواد غذایی 1611140 1 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
خواص فیزیکی مواد غذایی 1611140 1 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 02 آریو امامی فر هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
خواص فیزیکی مواد غذایی 1611140 1 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 03 آریو امامی فر هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 137 نتیجه
از 7