مدیر گروه

Responsive Image

آریو امامی فر

دانشیار

گروه آموزشی صنایع غذایی

ایمیل: a.emamifar@basu.ac.ir