دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی

نام درس اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی
کد درس 1611136
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز