دروس ارائه شده

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب فرمائید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 1912
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1402/12/18
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
شناسایی علف های هرز زهرا ایزدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنتز پیشرفته محمدعلی زلفی گل شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه طراحی شهری 2 محمدسعید ایزدی هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی تجدید حیات شهری محمدسعید ایزدی هنر و معماری 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فیزیک آلی پیشرفته رامین قربانی واقعی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنتز پیشرفته داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 2 داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استرئوشیمی داود حبیبی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 1 داود حبیبی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی آلی پیشرفته آرش قربانی چقامارانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناسایی ترکیبات آلی آرش قربانی چقامارانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی شیمی پلیمر نظری ملیحه السادات صفائی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 3 ملیحه السادات صفائی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی و سنتز دارو مریم حجامی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی داروئی مریم حجامی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث پیشرفته در شیمی تجزیه داود نعمت الهی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 2 داود نعمت الهی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (12:30 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استانداردسازی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکتروشیمی کاربردی صادق خزل پور شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کروماتوگرافی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کروماتوگرافی مهدی هاشمی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 1 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی عمومی 2 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در شیمی(دانشگاه فرهنگیان) حسین ایلوخانی شیمی و علوم نفت 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سینیتیک شیمیایی پیشرفته حسین ایلوخانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترمودینامیک آماری 1 امیرعباس رفعتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی مولکولی امیرعباس رفعتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی کلوئید و سطح سعید عزیزیان شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فیزیک 2 سعید عزیزیان شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک کوانتمی پیشرفته آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی در شیمی آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث ویژه در شیمی کاربردی جلال بصیری پارسا شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی مفهومی فرآیندها جلال بصیری پارسا شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی معدنی 1 بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فلزات واسطه مهدی بیات شیمی و علوم نفت 3 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی معدنی2 عبدالرضا رضایی فرد شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه نمایش گروه ها اشرف دانشخواه علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث ویژه در آنالیز تابعی-آنالیز محمد موسایی علوم پایه 4 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختارهای جبری اشرف دانشخواه علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز ریاضی 1 حجت اله سامع علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز حقیقی 2 حجت اله سامع علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات گسسته (دانشگاه فرهنگیان) سیدحسن علوی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گروه های جایگشتی سیدحسن علوی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی ترکیبات سیدحسن علوی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نگارش علمی سیدحسن علوی علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1 حمید اسمعیلی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهینه سازی خطی 2 حمید اسمعیلی علوم پایه 4 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی مقدماتی (دانشگاه فرهنگیان) حمید اسمعیلی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهینه سازی محدب حمید اسمعیلی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 1 حمید اسمعیلی عمومی 4 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترکیبات جبری مقدماتی کریم سامعی علوم پایه 4 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رمز نگاری(1) کریم سامعی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبر 2 کریم سامعی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2(دانشگاه فرهنگیان) کریم سامعی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات3-معادلات دیفرانسیل کریم سامعی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2 کریم سامعی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 1(دانشگاه فرهنگیان) اسمعیل فیضی علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز تابعی1 اسمعیل فیضی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز حقیقی اسمعیل فیضی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2 اسمعیل فیضی عمومی 4 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توپولوژی جبری 1 حسین عابدی اندانی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبرخطی حسین عابدی اندانی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی) مهرداد براتی علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اکتشافات زمین فیزیکی مهرداد براتی علوم پایه 1 هفته هاي زوج يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقشه برداری(عملی ) مهرداد براتی علوم پایه 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقشه برداری(عملی ) مهرداد براتی علوم پایه 1 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی مهندسی پیشرفته2(نظری) مجتبی حیدری علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین فیزیک مجتبی حیدری علوم پایه 3 هفته هاي فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی مهندسی پیشرفته 2 (عملی) مجتبی حیدری علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مخاطرات زمین شناختی مجتبی حیدری علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک خاک مجتبی حیدری علوم پایه 1 هفته هاي زوج دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک خاک مجتبی حیدری علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پتروژنزسنگ های آذرین (نظری) اشرف ترکیان علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پتروژنزسنگ های آذرین (عملی) اشرف ترکیان علوم پایه 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماگماتیسم و زمین ساخت صفحه ای اشرف ترکیان علوم پایه 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدل سازی فرایندهای آذرین اشرف ترکیان علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رخساره های آتش فشانی اشرف ترکیان علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پترولوژی سنگ های دگرگونی(نظری) حسین شهبازی علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شیمی آذرین و دگرگونی حسین شهبازی علوم پایه 3 هفته هاي فرد شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پتروژنز مجموعه های دگرگونی ایران حسین شهبازی علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پترولوژی سنگ های دگرگونی(عملی) حسین شهبازی علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پتروژنز مجموعه های آذرین ایران حسین شهبازی علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بلورشناسی (هندسی و نوری) حسین شهبازی علوم پایه 1 هفته هاي زوج شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک سنگ(نظری) سیدداود محمدی کهنگی علوم پایه 3 هفته هاي زوج يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنگ شناسی رسوبی بهروز رفیعی علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین ریخت شناسی مهندسی محمدحسین قبادی علوم پایه 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریز رخساره پیشرفته(نظری) یداله عظام پناه علوم پایه 1 هفته هاي فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نرم افزارهای زمین شناسی رضا علی پور علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریز رخساره پیشرفته-آزمایشگاه(عملی) یداله عظام پناه علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین‌شناسی تاریخی یداله عظام پناه علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریز دیرینه شناسی یداله عظام پناه علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریز دیرینه شناسی یداله عظام پناه علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریز دیرینه شناسی یداله عظام پناه علوم پایه 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش ها و ابزارها در سیستماتیک گیاهی مسعود رنجبرمبارکه علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستماتیک گیاهی 1(دانشگاه فرهنگیان) مسعود رنجبرمبارکه علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بوم شناسی پوشش گیاهی مسعود رنجبرمبارکه علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بوم شناسی گیاهی مسعود رنجبرمبارکه علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستماتیک گیاهی 1 مسعود رنجبرمبارکه علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گیاهی 1 (تغذیه و جذب) حیدرعلی مالمیر علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 حیدرعلی مالمیر علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 حیدرعلی مالمیر علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه بوم شناسی حیدرعلی مالمیر علوم پایه 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه بوم شناسی حیدرعلی مالمیر علوم پایه 1 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی حیدرعلی مالمیر علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی اکوفبزبولوژی گیاهی حیدرعلی مالمیر علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گیاهان داروئی حیدرعلی مالمیر علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی اتابک روحی امینجان علوم پایه 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی اتابک روحی امینجان علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی اتابک روحی امینجان علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تشریح مقایسه ای مهره داران اتابک روحی امینجان علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته عبدالکریم چهرگانی راد علوم پایه 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختار و عملکرد اندامک های سلولی عبدالکریم چهرگانی راد علوم پایه 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی عبدالکریم چهرگانی راد علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جذب و انتقال در گیاهان رویا کرمیان علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گیاهی 3(رشد و نمو تنظیم کننده های ) رویا کرمیان علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی رویا کرمیان علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوشیمی (دانشگاه فرهنگیان) رویا کرمیان علوم پایه 3 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوشیمی متابولیسم رویا کرمیان علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوشیمی گیاهی رویا کرمیان علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی رویا کرمیان عمومی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهداشت محیط فریبا محسن زاده دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جلبک شناسی فریبا محسن زاده علوم پایه 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی (دانشگاه فرهنگیان) مهدی حاجی ولیئی علوم پایه 2 هفته هاي زوج يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک عمومی مهدی حاجی ولیئی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی مهدی حاجی ولیئی علوم پایه 3 هفته هاي زوج يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد 1 بابک ژاله علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی نانوفیزیک بابک ژاله علوم پایه 3 هفته هاي زوج يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه 2 بابک ژاله مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک تحلیلی 2 محمدحسین توکلی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه3 محمدحسین توکلی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک 2 محمدحسین توکلی علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکترودینامیک پیشرفته 1 محمد ملک جانی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کیهان شناسی محمد ملک جانی علوم پایه 3 هفته هاي فرد شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه 1 محمد ملک جانی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نجوم و اختر فیزیک احمد مهرابی علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی فیزیک 2 احمد مهرابی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کیهان شناسی 1 احمد مهرابی علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه 2 (دانشگاه فرهنگیان) نعیمه اولنج علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انرژی و ماده تاریک احمد مهرابی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک عمومی 1 نعیمه اولنج شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 قاسم انصاری پور علوم پایه 3 هفته هاي فرد شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک حالت جامد1 قاسم انصاری پور علوم پایه 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
موضوعات ویژه 1 نعیمه اولنج علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک قطعات نیمرسانا قاسم انصاری پور علوم پایه 3 هفته هاي فرد يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستم های بس ذره ای در ماده چگال مرتضی صالحی علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه3 مرتضی صالحی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرآیندهای تصادفی1 مجید صادقی فر علوم پایه 4 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه 3(دانشگاه فرهنگیان) مرتضی صالحی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی مجید صادقی فر علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های چند متغیره پیوسته1 ابراهیم نصیرالاسلامی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای آماری ابراهیم نصیرالاسلامی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نمونه گیری1 ابراهیم نصیرالاسلامی علوم پایه 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه مفصل و مدلسازی وابستگی ابراهیم امینی سرشت علوم پایه 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
احتمال مهندسی ابراهیم امینی سرشت مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
احتمال 2 ابراهیم امینی سرشت علوم پایه 4 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی اصغر سیف علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اصغر سیف علوم پایه 4 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح ریزی، کنترل و بهبود کیفیت اصغر سیف علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های عددی و شبیه سازی اصغر سیف علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته رضا موحدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفکر سیستمی مهرداد پویا کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی رضا موحدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست رضا موحدی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی رضا موحدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل تجارب موفق در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی حشمت اله سعدی کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی حشمت اله سعدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت فناوری و نوآوری در کشاورزی حشمت اله سعدی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی تربیتی حشمت اله سعدی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی کریم نادری مهدیی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی توسعه پایدار کریم نادری مهدیی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با محیط زیست و منابع طبیعی کریم نادری مهدیی عمومی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محیط زیست و کشاورزی پایدار کریم نادری مهدیی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اکوتوریسم کریم نادری مهدیی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توسعه و سرمایه اجتماعی موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین توسعه کشاورزی موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت منابع طبیعی موسی اعظمی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرصتهای کارآفرینی فناورانه کشاورزی سعید کریمی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پایداری و کار آفرینی فناورانه سعید کریمی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی نشریات فنی و ترویجی سعید کریمی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول برنامه ریزی ترویجی سعید کریمی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست مصطفی بنی اسدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی مصطفی بنی اسدی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد سنجی سری های زمانی مصطفی بنی اسدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد تولید کشاورزی مصطفی بنی اسدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد کشاورزی مصطفی بنی اسدی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی مصطفی بنی اسدی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیایی و آلی محسن جلالی کشاورزی 2 نيمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حاصلخیزی خاکها و کودها محسن جلالی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آلودگی خاک و آب پیشرفته محسن جلالی کشاورزی 2 نيمه اول ترم دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمون خاک و تجزیه گیاه محسن جلالی کشاورزی 2 نيمه اول ترم يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارت آموزی 2 (تخصصی ) محسن جلالی کشاورزی 2 هفته اول شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خاکشناسی عمومی علی اکبر صفری سنجانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خاکشناسی عمومی علی اکبر صفری سنجانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خاکشناسی عمومی علی اکبر صفری سنجانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی علی اکبر صفری سنجانی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی علی اکبر صفری سنجانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی آب و پساب علی اکبر صفری سنجانی کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت خاک در کشاورزی پایدار محسن نائل کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رده بندی خاکها محسن نائل کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حفاظت خاک پیشرفته محسن شکل آبادی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزیابی خاکها و اراضی محسن شکل آبادی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزیابی خاکها و اراضی محسن شکل آبادی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارت آموزی 1 عمومی محسن شکل آبادی کشاورزی 2 هفته اول شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرسایش بادی محسن شکل آبادی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید محصولات ارگانیک آزاده صفادوست کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی(1) آزاده صفادوست کشاورزی 3 not-set-yet نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناسایی و مدیریت علفهای هرز جواد حمزه ئی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 الهه فیاض کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
به نژادی گیاهان زراعی الهه فیاض کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار و احتمالات الهه فیاض کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار و احتمالات الهه فیاض کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی 1 الهه فیاض کشاورزی 3 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
به نژادی برای کیفیت محصولات زراعی الهه فیاض کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی 1 الهه فیاض کشاورزی 3 not-set-yet نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح آزمایشات در صنایع غذایی سیدسعید موسوی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح آزمایشات در صنایع غذایی سیدسعید موسوی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی 2 سیدسعید موسوی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی نشانگر های مولکولی سیدسعید موسوی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
به نژادی گیاهی پیشرفته سیدسعید موسوی کشاورزی 3 هفته هاي زوج يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنتیک کمی سیدسعید موسوی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت و باغبانی محمدحسن وفایی دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت و باغبانی محمدحسن وفایی دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت عمومی محمدحسن وفایی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت عمومی محمدحسن وفایی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت عمومی محمدحسن وفایی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت عمومی محمدحسن وفایی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت عمومی محمدحسن وفایی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت عمومی محمدحسن وفایی کشاورزی 3 not-set-yet نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت تلفیقی علف های هرز اکبر علی وردی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
علفهای هرزوکنترل آنها اکبر علی وردی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نحوه عمل علف کش ها اکبر علی وردی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری محمد خانجانی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت تلفیقی آفات محمد خانجانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برهمکنش گیاه - میکروارگانیسم جلال سلطانی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنتیک مولکولی حشرات جلال سلطانی کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آفات مهم درختان میوه مریم ملک محمدی کشاورزی 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آفات مهم درختان میوه مریم ملک محمدی کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فناوری کاربرد آفت کش ها مریم ملک محمدی کشاورزی 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات حشره شناسی (2) مریم ملک محمدی کشاورزی 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آفات انباری مریم ملک محمدی کشاورزی 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیواکولوژی عوامل بیماری زای خاکزاد غلام خداکرمیان کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باکتری شناسی گیاهی مقدماتی غلام خداکرمیان کشاورزی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آفات انباری مریم ملک محمدی کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت آفات گیاهان زراعی بابک ظهیری کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت آفات گیاهان زراعی بابک ظهیری کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حشره شناسی و دفع آفات فرشاد مسعودیان کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حشره شناسی و دفع آفات فرشاد مسعودیان کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت بیماری های گیاهان زراعی لیلا کاشی کشاورزی 3 نيمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماریهای گیاهان لیلا کاشی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماریهای گیاهان لیلا کاشی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی لیلا کاشی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماریهای مهم گیاهان باغبانی لیلا کاشی کشاورزی 3 نيمه اول ترم يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماریهای مهم گیاهان باغبانی لیلا کاشی کشاورزی 3 نيمه اول ترم يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آفات گیاهان زینتی ،جالیزو سبزی امیرحسین اقبالیان کشاورزی 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی امیرحسین اقبالیان کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آفات گیاهان زینتی،جالیز و سبزی امیرحسین اقبالیان کشاورزی 1 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی امیرحسین اقبالیان کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات بیماری های گیاهان زینتی،جالیز و سبزی آرزو پاکدل کشاورزی 1 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات بیماری های گیاهان زینتی،جالیز و سبزی آرزو پاکدل کشاورزی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماری های گیاهان زینتی،جالیز و سبزی آرزو پاکدل کشاورزی 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات باکتری شناسی گیاهی مقدماتی آرزو پاکدل کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (12:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات باکتری شناسی گیاهی مقدماتی آرزو پاکدل کشاورزی 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه خوراک دام خلیل زابلی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی خلیل زابلی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه خوراک دام و طیور خلیل زابلی دامپزشکی 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 14:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه خوراک دام و طیور خلیل زابلی دامپزشکی 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 14:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه خوراک دام خلیل زابلی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختمان و تاسیسات دام و طیور خلیل زابلی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه تغذیه خلیل زابلی کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهداشت و بیماری های دام و طیور عباس فرح آور کشاورزی 3 نيمه اول ترم يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هورمون شناسی و غدد داخلی عباس فرح آور کشاورزی 2 نيمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی پیشرفته عباس فرح آور کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گوارش عباس فرح آور کشاورزی 2 نيمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی رشد عباس فرح آور کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصلاح نژاد کاربردی فرهاد غفوری کسبی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی ایمنی شناسی عباس فرح آور کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با نرم افزارهای اصلاح دام فرهاد غفوری کسبی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح های آزمایشی در علوم دامی فرهاد غفوری کسبی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دام پروری ارگانیک فرهاد غفوری کسبی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزیابی ژنومیک فرهاد غفوری کسبی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های ارزیابی کیفی مواد غذایی(فناوری پس از برداشت) ابراهیم احمدی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سامانه های کنترل خودکار پیشرفته مجتبی جابری معز کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خواص مهندسی مواد بیولوژیکی پیشرفته(طراحی ماشینهای کشاورزی) ابراهیم احمدی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشین ها و تجهیزات بسته بندی مواد غذایی ابراهیم احمدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی پایدار ابراهیم احمدی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی تجهیزات صنایع غذایی رضا امیری چایجان کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترمودینامیک رضا امیری چایجان کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مسئله مخصوص رضا امیری چایجان کشاورزی 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق رضا امیری چایجان کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش اجزا محدود پیشرفته(فناوری پس از برداشت) رضا امیری چایجان کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد 2 رضا امیری چایجان کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارتعاشات مکانیکی(طراحی ماشین های کشاورزی) حسین باقرپور کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی اجزا ماشین2(طراحی ماشین های کشاورزی) حسین باقرپور کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات مهندسی حسین باقرپور کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
علم مواد حسین باقرپور کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شبیه سازی و مدل سازی ریاضی پیشرفته حسین باقرپور کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هوش مصنوعی حسین باقرپور کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست(خوشه انرژی های تجدیدپذیر) بهداد شدیدی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
موازنه انرژی و مواد بهداد شدیدی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقشه کشی صنعتی 2 بهداد شدیدی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین بهداد شدیدی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در انرژی های جایگزین بهداد شدیدی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انتقال جرم بهداد شدیدی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارت های سبزیکاری (1) فهیمه قائمی زاده کشاورزی 1 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارت های سبزیکاری (2) فهیمه قائمی زاده کشاورزی 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در فیزیولوژی گیاهان زینتی داود عسگری کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی داود عسگری کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارت های گلکاری (2) داود عسگری کشاورزی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات گلکاری داود عسگری کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گیاهان زینتی(2) داود عسگری کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار(آبیاری و زهکشی) امید بهمنی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی کشاورزی امید بهمنی کشاورزی 3 نيمه اول ترم يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی امید بهمنی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استفاده از آبهای نامتعارف امید بهمنی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی امید بهمنی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پدیده انتقال مواد در خاک امید بهمنی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت آب در مزرعه امید بهمنی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدلهای ریاضی در آبیاری و زهکشی حمید زارع ابیانه کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آبیاری قطره ای حمید زارع ابیانه کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی حمید زارع ابیانه کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهره وری آب در کشاورزی حمید زارع ابیانه کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش شناسی علوم و مهندسی حمید زارع ابیانه کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدرومتئورولوژی(هواشناسی کشاورزی) علی اکبر سبزی پرور کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقلیم شناسی در کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) علی اکبر سبزی پرور کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدرولوژی مهندسی صفر معروفی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد منابع آب صفر معروفی کشاورزی 2 نيمه اول ترم يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حفاظت آب و خاک صفر معروفی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی زهکشی صفر معروفی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدرولوژی حوضه های شهری و مناطق کوچک صفر معروفی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
موضوعات خاص در هیدرولوژی صفر معروفی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل سامانه های منابع آب 1 صفر معروفی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدرولیک محاسباتی سازه های آبی مجید حیدری کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پمپ ها و ایستگاه های پمپاژ مجید حیدری کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محاسبات عددی مجید حیدری کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهینه سازی شبکه های انتقال وتوزیع آب سازه های آبی مجید حیدری کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی 2 مجید حیدری کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی تکمیلی حامد نوذری کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی و بهره برداری کمی-کیفی از مخازن آب حامد نوذری کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدرولوژی آب های سطحی تکمیلی حامد نوذری کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی منابع آب حامد نوذری کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار مهندسی حامد نوذری کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی سازهای آبی سازه های آبی سعید گوهری کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدرولیک انتقال رسوب 1 سعید گوهری کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک سیالات سعید گوهری کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقاومت مصالح سعید گوهری کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی رودخانه تکمیلی سعید گوهری کشاورزی 3 نيمه اول ترم دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) مصطفی رضایی راد مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق در مدیریت مصطفی رضایی راد مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بازاریابی بین الملل مصطفی رضایی راد علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت بازاریابی مصطفی رضایی راد علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بازاریابی بین المللی مصطفی رضایی راد مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بازرگانی بین المللی مصطفی رضایی راد مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بازاریابی بین الملل مصطفی رضایی راد مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی (2) مصطفی رضایی راد مدیریت و حسابداری رزن 2 هرهفته يك شنبه (11:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان علی اصغری صارم علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های تحقیق کسب و کار علی اصغری صارم علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش مهارت های حرفه ای علی اصغری صارم مدیریت و حسابداری رزن 2 هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت منابع انسانی علی اصغری صارم مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی (2) علی اصغری صارم مدیریت و حسابداری رزن 2 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستم های خرید انبارداری و توزیع مهدی اجلی مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت کیفیت و بهره وری مهدی اجلی مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی نوشین نوشیروانی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی شیر و فرآورده ها(2) نوشین نوشیروانی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهداشت و ایمنی موادغذایی نوشین نوشیروانی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان انگلیسی تخصصی نوشین نوشیروانی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی نوشین نوشیروانی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم یعقوب محمدی فر هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی دوره تاریخی ایلام یعقوب محمدی فر هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی عیلام یعقوب محمدی فر هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی باستان شناسی یعقوب محمدی فر هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستانشناسی پیش ار تاریخ بین النهرین عباس مترجم هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استانشناسی جوامع شکارورز-گردآورنده ایران عباس مترجم هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستانشناسی ایران در آغاز دوران شهرنشینی عباس مترجم هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی میدانی2(روش های کاوش) عباس مترجم هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی پیش ازتاریخ جهان عباس مترجم هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نوسنگی گرایی در ایران و سرزمین های همجوار عباس مترجم هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنیک های میدانی باستان شناسی (پیشرفته) عباس مترجم هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت وبررسی فرهنگهای سرزمینهای اسلامی آفریقائی مریم محمدی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت وبررسی باستاشناسی صدراسلام تاقرن پنجم هجری مریم محمدی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هنر خاور دور چین و ژاپن باستان مریم محمدی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی دوران اسلامی 2 مریم محمدی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی جهان اسلام مریم محمدی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی کاظم ملازاده هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی دوره تاریخی ماد کاظم ملازاده هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی دوران تاریخ ایران 1 کاظم ملازاده هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سفال در باستان شناسی کاظم ملازاده هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت وبررسی تمدن وفرهنگهای شرق ایران محمدابراهیم زارعی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت وبررسی فرهنگ وهنردوران اسلامی محمدابراهیم زارعی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سفال و کاشیکاری دوران اسلامی محمدابراهیم زارعی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معماری جهان محمدابراهیم زارعی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی2(بنا) محمدابراهیم زارعی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با پیش از تاریخ میان رودان، دره سند و شمال آفریقا علی بیننده هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (11:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی میدانس3(بررسی و کاوش در عمل) علی بیننده هنر و معماری 12 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی دوره مس سنگی ایران علی بیننده هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز علی بیننده هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستانشناسی منظری علی بیننده هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی حوزه های فرهنگی ایران در هزاره سوم پیش از میلاد علی بیننده هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی حوزه های فرهنگی ایران در هزاره دوم پیش از میلاد علی بیننده هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم اسماعیل همتی ازندریانی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی سبه قاره هند اسماعیل همتی ازندریانی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی یونان و روم اسماعیل همتی ازندریانی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سکه شناسی اسماعیل همتی ازندریانی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری صاحب محمدیان منصور هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انسان و محیط صاحب محمدیان منصور هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معماری اسلامی 1 مجید حیدری دلگرم هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گرافیک و تبلیغات نفیسه اثنی عشری هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی بسته بندی نفیسه اثنی عشری هنر و معماری 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی بسته بندی نفیسه اثنی عشری هنر و معماری 3 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گرافیک و تبلیغات نفیسه اثنی عشری هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی حکمی و عرفانی هنر و زیبایی در اسلام علی سلمانی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی حکمی هنر اسلامی علی سلمانی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معرفی هنرهای معاصر علی سلمانی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زیبایی و هنر نزد افلاطون و ارسطو علی سلمانی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی فلسفی زیباشناسی(2) کانت تا هایدگر علی سلمانی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (11:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه و تحلیل آثار نقاشی علی سلمانی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انسان، طبیعت، طراحی علی سلمانی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نرم افزار گرافیک 2 فرزاد حمیدی منش هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نرم افزار گرافیک 2 فرزاد حمیدی منش هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گرافیک چند رسانه ای فرزاد حمیدی منش هنر و معماری 3 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گرافیک چند رسانه ای فرزاد حمیدی منش هنر و معماری 3 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عکاسی گرافیک 1 فرزاد حمیدی منش هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عکاسی گرافیک 1 فرزاد حمیدی منش هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هنر و زیبایی در مکاتب مشاء و اشراق داود میرزایی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی هنر داود میرزایی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ عمومی نقاشی(2) داود میرزایی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ عمومی نقاشی(4) داود میرزایی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی داود میرزایی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هرمنوتیک یا علم تفسیر(زندآگاهی) علی اصغر مروت هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنائی با هنر در تاریخ 2 علی اصغر مروت هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هنر و تمدن اسلامی2 علی اصغر مروت هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رویکردهای فلسفی به گونه های هنری در نقاشی، ادبیات و..... علی اصغر مروت هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هنر و زیبایی در مکاتب مشاء و اشراق علی اصغر مروت هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هنر و زیبایی در فلسفه های تحلیلی علی اصغر مروت هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با هنر در تاریخ 2 علی اصغر مروت هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجارب طراحی شهری (سمینار) حسن سجادزاده هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه طراحی شهری 2 حسن سجادزاده هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پول و بانکداری اسلامی1(بانکداری اسلامی) داود جعفری سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بازار سرمایه اسلامی داود جعفری سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد مالی داود جعفری سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی داود جعفری سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظام اقتصادی اسلام(بانکداری اسلامی) داود جعفری سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار برای اقتصاد(2) محمدکاظم نظیری علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه ریزی اقتصادی(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) علی اکبر قلی زاده علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي زوج يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
موضوعات انتخابی در اقتصاد علی اکبر قلی زاده علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پول و بانکداری علی اکبر قلی زاده علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات برای اقتصاد(2) سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد سنجی(اقتصاد انرژی) سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد کلان (1) سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد سنجی (2) سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد کلان(3) سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی فساد(سازمانی) اسداله نقدی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی روستائی اسداله نقدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی شهری اسداله نقدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی آموزش و پرورش علی محمد قدسی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی صنعتی علی محمد قدسی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی سیاسی علی محمد قدسی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی جواد افشار کهن علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی ارتباط جمعی جواد افشار کهن علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی انقلاب جواد افشار کهن علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی جامعه شناسی 2 جواد افشار کهن علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار بررسی مساله مورد پژوهش و چهارچوب نظری آن جواد افشار کهن علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی اجتماعی اسماعیل بلالی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار مقدماتی اسماعیل بلالی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های تحقیق پیشرفته در روانشناسی1 حسین محققی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های مشاوره و روان درمانی حسین محققی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های آماری چند متغیره حسین محققی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی کودکان با نیاز های ویژه (2) حسین محققی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با 2 نیازهای ویژه(دانشگاه فرهنگیان) حسین محققی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی تربیتی رسول کردنوقابی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی یادگیری وآموزش رسول کردنوقابی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های یادگیری و انگیزش رسول کردنوقابی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارتهای زندگی دانشجویی رسول کردنوقابی عمومی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول روانشناسی بالینی شهریار یارمحمدی واصل علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی تحولی 1 شهریار یارمحمدی واصل علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آسیب شناسی روانی 1 شهریار یارمحمدی واصل علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارتهای زندگی دانشجویی شهریار یارمحمدی واصل عمومی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی تحولی پیشرفته شهریار یارمحمدی واصل علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آسیب شناسی اجتماعی شهریار یارمحمدی واصل علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی شخصیت شهریار یارمحمدی واصل علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی بالینی محمد رضا ذوقی پایدار علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
احساس و ادراک محمد رضا ذوقی پایدار علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد آزمونهای روانشناختی محمد رضا ذوقی پایدار علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمونهای روان شناختی محمد رضا ذوقی پایدار علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمونهای روان شناختی محمد رضا ذوقی پایدار علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی افشین افضلی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش و اندازه گیری افشین افضلی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش و اندازه گیری افشین افضلی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش و اندازه گیری(دانشگاه فرهنگیان) افشین افضلی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار استنباطی پیشرفته افشین افضلی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمون های روانشناختی 2 افشین افضلی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش و اندازه گیری افشین افضلی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی تحول دینداری طاهره حق طلب علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی شخصیت طاهره حق طلب علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد اقتصاد سنجی در پژوهش های حسابداری عباس افلاطونی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حسابداری پیشرفته(2) عباس افلاطونی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی(2) عباس افلاطونی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد آمار در پژوهش های کمی و کیفی عباس افلاطونی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول حسابداری (2) عباس افلاطونی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حسابرسی پیشرفته حسن زلقی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول حسابداری (2) حسن زلقی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول حسابرسی (1) حسن زلقی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مالی(1) حسن زلقی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تئوری حسابداری 2 محسن ختن لو علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حسابداری میانه (2) محسن ختن لو علوم اقتصادی و اجتماعی 4 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهایابی(2) محسن ختن لو علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول حسابداری (2) محسن ختن لو علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران یداله هنری لطیف پور علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2) یداله هنری لطیف پور علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اساسی جمهوری اسلامی یداله هنری لطیف پور علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تبیین اندیشه های سیاسی یداله هنری لطیف پور علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش شناسی در علوم سیاسی یداله هنری لطیف پور علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد نظریه‌های روابط بین‌الملل در تحلیل سیاست خارجی ایران رضا سلیمانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و مبانی روابط بین الملل(1) رضا سلیمانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های امنیت رضا سلیمانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران حسن رحیمی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نگارش و ویرایش متون سیاسی حسن رحیمی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیاست و حکومت مقایسه ای حسن رحیمی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جغرافیای سیاسی و مناطق راهبردی جهان رضا رحمتی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه‌های اقتصاد سیاسی توسعه رضا رحمتی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سازمان های بین المللی رضا رحمتی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کلیات مطالعات منطقه ای رضا رحمتی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول معاینه دام و تزریقات علی اصغر بهاری دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول پرورش گاو علی اصغر بهاری دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول پرورش گاو علی اصغر بهاری دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام علی اصغر بهاری دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول معاینه دام و تزریقات علی اصغر بهاری دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه درونی 2 علی اصغر بهاری دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه جراحی 1 سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه جراحی 1 سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه طیور 1 سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 1 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه طیور 1 سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تغذیه دام و طیور علی صادقی نسب دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تغذیه دام و طیور علی صادقی نسب دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه درونی 2 علی صادقی نسب دامپزشکی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های نمونه گیری درمانگاهی علی صادقی نسب دامپزشکی 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اپیدمیولوژی (مواد عذایی) علی صادقی نسب دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اپیدمیولوژی علی صادقی نسب دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنیکهای تولید مثل دام مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات کالبدگشائی 1 مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات کالبدگشائی 1 مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی شیردهی مرتضی یاوری کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مامائی دامپزشکی مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خون شناسی _ هماتولوژی فرنوش کاویانی دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی و کاربرد سلولهای بنیادی فرنوش کاویانی دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (09:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حیوانات آزمایشگاهی فرنوش کاویانی دامپزشکی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حیوانات آزمایشگاهی فرنوش کاویانی دامپزشکی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خون شناسی _ هماتولوژی فرنوش کاویانی دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آلودگی محیطی مواد غذایی بهناز بازرگانی گیلانی دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات کشتارگاهی 2 بهناز بازرگانی گیلانی دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهداشت و صنایع غذایی 3(فراورده های دریایی) بهناز بازرگانی گیلانی دامپزشکی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستم تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی بهناز بازرگانی گیلانی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استانداردها و قوانین مواد غذایی بهناز بازرگانی گیلانی دامپزشکی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت تضمین کیفیت بهناز بازرگانی گیلانی دامپزشکی 2 هرهفته چهارشنبه (11:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیولوژی مولکولی و روش های نوین تشخیص باکتریها پژمان محمودی کوهی دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ایمنی شناسی بیماریهای عفونی پژمان محمودی کوهی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای تشخیص ملکولی پژمان محمودی کوهی دامپزشکی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دامپزشکی حسین رضوان دامپزشکی 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویروس شناسی پژمان محمودی کوهی دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای آزمایشگاهی در باکتری شناسی عمومی 1 عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماریهای مشترک بین انسان و دام عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 1 هرهفته يك شنبه (16:00 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باکتری شناسی عمومی 2 عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی علی گودرزتله جردی دامپزشکی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی علی گودرزتله جردی دامپزشکی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اکولوژی میکروار گانیسمها علی گودرزتله جردی دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زیست شناسی ملکولی علی گودرزتله جردی دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنتیک باکتریها علی گودرزتله جردی دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی(نماتدها) علیرضا سازمند دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی و بیماریهای انگلی دام رضا نبوی دامپزشکی 4 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی و بیماریهای انگلی دام رضا نبوی دامپزشکی 4 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی مواد غذایی رضا نبوی دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی رضا نبوی دامپزشکی 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی 1 تک یاخته و بند پایان رضا نبوی دامپزشکی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی 1 تک یاخته و بند پایان رضا نبوی دامپزشکی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی مواد غذایی رضا نبوی دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی رضا نبوی دامپزشکی 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول حلزون شناسی و مبارزه با آن ها رضا نبوی دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیولوژی مولکولی انگل ها رضا نبوی دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سازگاری های قلبی-عروقی با فعالیت ورزشی فرزاد ناظم تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجویز فعالیت ورزشی ویژه سالمندان فرزاد ناظم تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی ورزشی گروههای خاص فرزاد ناظم تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توسعه عوامل آمادگی جسمانی فرزاد ناظم تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی ورزش های انفرادی فرزاد ناظم تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ناهنجاری های محیط کار و مداخلات اصلاحی علی یلفانی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی علی یلفانی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار در کنترل حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) سیده منیژه عربی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بسکتبال 1 سیده منیژه عربی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اختلالات یادگیری حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) سیده منیژه عربی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی ورزش های انفرادی سیده منیژه عربی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقدمات روان شناسی ورزشی سیده منیژه عربی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رشد حرکتی سیده منیژه عربی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق در علوم ورزشی سیده منیژه عربی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیومکانیک ورزشی پیشرفته نادر فرهپور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقدمات بیومکانیک ورزشی نادر فرهپور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار در بیومکانیک ورزشی نادر فرهپور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیومکانیک ورزشی نظری نادر فرهپور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نثر2(متون ادبی-داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه) مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (3) قسمت دوم شاعران حوزه ادبی عراق مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم(3) قسمت چهارم خاقانی مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نثر4(متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد) مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه ها و نقد ادبی مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ ادبیات2 مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نثر2-جهانگشا و مرزبان نامه لیلا هاشمیان علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (5) قسمت دوم اشعار حافظ لیلا هاشمیان علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان فارسی لیلا هاشمیان عمومی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان فارسی لیلا هاشمیان عمومی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دستور زبان فارسی (2) محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی عرفان و تصوف محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عربی4قسمت چهارم (قواعد و متون) محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عربی2قسمت دوم (قواعد و متون) محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی سعید پورعظیمی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه ویراستاری(1) سعید پورعظیمی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویرایش فارسی سعید پورعظیمی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان فارسی سعید پورعظیمی عمومی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان فارسی سعید پورعظیمی عمومی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق ثبت سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 1 هفته هاي فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوریهای تجاری بین المللی سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت تطبیقی سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق ثبت سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 1 هفته هاي زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق سازمانهای بین المللی میثم نوروزی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق سازمانهای بین المللی میثم نوروزی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی(4)حقوق بین الملل میثم نوروزی علوم انسانی 1 هفته هاي زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی(4)حقوق بین الملل میثم نوروزی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی (1) حقوق خصوصی میثم نوروزی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی (1) حقوق خصوصی میثم نوروزی علوم انسانی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بشر در اسلام میثم نوروزی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بشر در اسلام میثم نوروزی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق سازمانهای بین المللی میثم نوروزی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق سازمان جهانی تجارت میثم نوروزی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق دیپلماتیک و کنسولی میثم نوروزی علوم انسانی 1 هفته هاي زوج يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل اسلام میثم نوروزی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اساسی تطبیقی حقوق عمومی یونس فتحی علوم انسانی 3 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اداری1 یونس فتحی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق یونس فتحی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق یونس فتحی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق عمومی در اسلام حقوق عمومی فردین مرادخانی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ حقوق عمومی ایران فردین مرادخانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی حقوق فردین مرادخانی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی حقوق فردین مرادخانی علوم انسانی 1 هفته هاي زوج چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و فنون قانونگذاری فردین مرادخانی علوم انسانی 1 هفته هاي زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
منطق حقوق فردین مرادخانی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
منطق حقوق فردین مرادخانی علوم انسانی 1 هفته هاي زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل عمومی 1 رضوان باقرزاده علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل عمومی 1 رضوان باقرزاده علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوری بین المللی رضوان باقرزاده علوم انسانی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوری بین المللی رضوان باقرزاده علوم انسانی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق فضای مجازی رضوان باقرزاده علوم انسانی 1 هفته هاي فرد يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق فضای مجازی رضوان باقرزاده علوم انسانی 1 هفته هاي زوج يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش شناسی پژوهش در حقوق بین الملل رضوان باقرزاده علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل کیفری رضوان باقرزاده علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل کیفری رضوان باقرزاده علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل کیفری رضوان باقرزاده علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جرم شناسی مهری برزگر علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جرم شناسی مهری برزگر علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی به زبان خارجی مهری برزگر علوم انسانی 1 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پیشگیری از جرم مهری برزگر علوم انسانی 1 هفته هاي فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پیشگیری از جرم مهری برزگر علوم انسانی 1 هفته هاي زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جرم شناسی مهری برزگر علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق جزای اختصاصی 2 مرتضی عارفی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق جزای عمومی 3 مرتضی عارفی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق جزای عمومی اسلامی مرتضی عارفی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق و پژوهش مرتضی عارفی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی کیفری مرتضی عارفی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون فقه کیفری مرتضی عارفی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های تدریس مهارت های زبان محمد احمدی صفا علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرهنگ و هویت در آموزش زبان محمد احمدی صفا علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمون سازی محمد احمدی صفا علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان محمدهادی محمودی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان محمدهادی محمودی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی زبان محمدهادی محمودی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نرم افزار های پژوهشی در آموزش زبان محمدهادی محمودی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی محمدهادی محمودی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های روانشناسی زبان محمدهادی محمودی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه شفاهی پیاپی محمدهادی محمودی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی قسمت دوم مصطفی حسینی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادبیات معاصر فارسی مصطفی حسینی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی مصطفی حسینی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نمایشنامه در ادبیات انگلیسی مصطفی حسینی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با شعر انگلیسی مصطفی حسینی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه ادبیات مصطفی حسینی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگلیسی برای اهداف ویژه رضا طاهرخانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان شناسی در آموزش زبان رضا طاهرخانی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با ادبیات تطبیقی مصطفی حسینی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان حسن سودمندافشار علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی رضا طاهرخانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه مازیار مهیمنی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نویسندگان فرانسوی زبان مازیار مهیمنی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درآمدی بر ادبیات تطبیقی مازیار مهیمنی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه ترجمه مازیار مهیمنی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های نوین زبان شناسی و ترجمه حسن زختاره علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درآمدی بر ترجمه شفاهی مازیار مهیمنی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد زبان شناسی در تحلیل متون ادبی حسن زختاره علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه قراردادها و مکاتبات حسن زختاره علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادبیات معاصر فرانسه حسن زختاره علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختار شعر فرانسه حسن زختاره علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی سیدمهدی مسبوق علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی سیدمهدی مسبوق علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه 1 زهرا افضلی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون تفسیری قرآن کریم زهرا افضلی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفاسیر ادبی قرآن کریم زهرا افضلی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه 1 زهرا افضلی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه 3 حسین چراغی وش علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه 3 حسین چراغی وش علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نگارش 1 حسین چراغی وش علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید حسین چراغی وش علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
علوم بلاغی 2 بیان حسین چراغی وش علوم انسانی 4 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
صرف 2 حسین چراغی وش علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گفت وشنود 2 علی سعیداوی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گفت وشنود 2 علی سعیداوی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه شفاهی فارسی به عربی علی سعیداوی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه ازفارسی به عربی علی سعیداوی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه عربی: نظریه و عمل علی سعیداوی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در برنامه درسی مریم پورجمشیدی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی مریم پورجمشیدی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی تربیتی مریم پورجمشیدی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی تربیتی مریم پورجمشیدی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزشیابی آموزشی مریم پورجمشیدی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون تخصصی در برنامه درسی2 محمدرضا یوسف زاده چوسری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزشیابی آموزشی مریم پورجمشیدی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و روش های طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی محمدرضا یوسف زاده چوسری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآفرینی آموزشی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) محمدرضا یوسف زاده چوسری علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس محمدرضا یوسف زاده چوسری علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی(تکنولوژی آموزشی) حسین زنگنه علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون تخصصی تکنولوژی آموزشی به لاتین حسین زنگنه علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی یادگیری حسین زنگنه علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی یادگیری حسین زنگنه علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی اجتماعی حسین زنگنه علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی اجتماعی حسین زنگنه علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول یادگیری وتوسعه بزرگسالان(مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی) ) فیروز نوری کلخوران علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان فیروز نوری کلخوران علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان فیروز نوری کلخوران علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی و تدوین برنامه درسی فیروز نوری کلخوران علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه ریزی در آموزش های مهارتی(مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی ) فیروز نوری کلخوران علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خانواده در اسلام فرامرز محمدی پویا علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق کیفی-فلسفی فرامرز محمدی پویا علوم انسانی 3 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه دوران کودکی فرامرز محمدی پویا علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خانواده در اسلام فرامرز محمدی پویا علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی معصومه کیانی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی معصومه کیانی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریات ترتیبی مکاتب فلسفی معصومه کیانی علوم انسانی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تربیت در نهج البلاغه-متون اسلامی معصومه کیانی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزه های تربیتی آیات قرآن معصومه کیانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزه های تربیتی آیات قرآن معصومه کیانی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی حسین مرادی مخلص علوم انسانی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی حسین مرادی مخلص علوم انسانی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه و اخلاق در فناوری حسین مرادی مخلص علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی حسین مرادی مخلص علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی حسین مرادی مخلص علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی مدیریت اسلامی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) کبری خباره علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مشاوره تحصیلی و شغلی کبری خباره علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مشاوره تحصیلی و شغلی کبری خباره علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استانداردهای بین المللی آموزش در سازمان (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی ) کبری خباره علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مسایل آموزش سازمانی در ایران(مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی) کبری خباره علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توسعه و تحول سازمانی (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی ) کبری خباره علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت استراتژیک در سازمان های آموزشی(مدیریت آموزشی) کبری خباره علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد آموزش کبری خباره علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی 2 معصومه ریعان علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقد و بررسی آرا معاصران درباره حدیث معصومه ریعان علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش ها و مکاتب تفسیر قرآن معصومه ریعان علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش نحو عربی 2 معصومه ریعان علوم انسانی 4 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق معصومه ریعان علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
صرف 2 معصومه ریعان علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی نهج البلاغه محمد رضائی عمومی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه1 محمد رضائی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه2 محمد رضائی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول2 محمد رضائی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت) محمد بنیانی عمومی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه اسلامی1 محمد بنیانی علوم انسانی 4 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه اسلامی5 محمد بنیانی علوم انسانی 4 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی 1 سمیه سلمانیان علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مفردات قرآن کریم سمیه سلمانیان علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی نهج البلاغه سمیه سلمانیان عمومی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی قرآن سمیه سلمانیان عمومی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی قرآن سمیه سلمانیان عمومی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نحو 1 سمیه سلمانیان علوم انسانی 4 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش زبان عربی 2 امید قربانخانی علوم انسانی 4 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی امید قربانخانی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) امید قربانخانی عمومی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) امید قربانخانی عمومی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی قرآن امید قربانخانی عمومی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قرائت متون فرهنگ عربی علیرضا صفاریان همدانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ قرآن کریم علیرضا صفاریان همدانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کلام1 علیرضا صفاریان همدانی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی نهج البلاغه علیرضا صفاریان همدانی عمومی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) علیرضا صفاریان همدانی عمومی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) علیرضا صفاریان همدانی عمومی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
منطق1 علیرضا صفاریان همدانی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث2 اکبر عروتی موفق علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی روانشناسی اسلامی (1علم شناسی) اکبر عروتی موفق علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) اکبر عروتی موفق عمومی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عرفان عملی اسلام اکبر عروتی موفق عمومی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرق صوفیه اکبر عروتی موفق علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
راهبردهای قرآن در مناسبات سیاسی اجتماعی محمدمهدی حاجیلوئی محب علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیاست،حکومت و مدیریت در نهج البلاغه محمدمهدی حاجیلوئی محب علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیوه استدلال نحوی آوا ایمانی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساخت زبان فارسی آوا ایمانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی زبان آوا ایمانی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های نحوی آوا ایمانی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
واجشناسی آوا ایمانی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان شناسی نقش گرا آوا ایمانی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان فارسی علی غفرانی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تشیع در ایران(از آغاز تا صفویه) علی غفرانی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ و سیره پیشوایان معصوم (ع) علی غفرانی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماخذشناسی (متناسب با گرایش) علی غفرانی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تحلیلی صدر اسلام علی غفرانی عمومی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت و نقد منابع علی غفرانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بررسی سفرنامه ها علی غفرانی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باستان شناسی معماری و هنر ایران باستان سیدفضل اله میردهقان اشکذری علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تحلیلی صدر اسلام علی غفرانی عمومی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هنر و معماری ایران از آغاز تا پایان دوره ایلخانی سیدفضل اله میردهقان اشکذری علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هنر و معماری ایران از پایان تیموری تا عصر حاضر سیدفضل اله میردهقان اشکذری علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ هنر ایران سیدفضل اله میردهقان اشکذری علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استان شناسی سیدفضل اله میردهقان اشکذری علوم انسانی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ اجتماعی ایران در عصر سلوکی و اشکانی حمید کاویانی پویا علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی تاریخی ایران حمید کاویانی پویا علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادیان ایران باستان حمید کاویانی پویا علوم انسانی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ علم ایران حمید کاویانی پویا علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ ایران حمید کاویانی پویا علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ایران از غزنویان تا مغول علی مشهدی رفیع علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بررسی و شناخت فرهنگ عامه(فولکور) 1 علی مشهدی رفیع علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بررسی و شناخت تاریخ بیهقی علی مشهدی رفیع علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق علی مشهدی رفیع علوم انسانی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ هنر نقاشی در ایران علی مشهدی رفیع علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مسائل عمومی ایرانشناسی(2) علی مشهدی رفیع علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی حسین خسروی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هفته هاي فرد يك شنبه (12:30 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوشیمی عمومی حسین خسروی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هفته هاي زوج سه شنبه (12:30 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنتیک حسین خسروی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی فاکتورهای انسانی عاطفه ملکیان مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هرهفته سه شنبه (11:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کسب و کار روستایی عاطفه ملکیان علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کسب و کار در خانه عاطفه ملکیان علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول بازاریابی عاطفه ملکیان مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 1 آمنه امانی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هرهفته چهارشنبه (09:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 2 آمنه امانی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هرهفته يك شنبه (09:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری سید رضا سبز پوشان مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 علیرضا حاتمی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهره برداری از سیستم قدرت علیرضا حاتمی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستم های دیجیتال 2 عباس رمضانی مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی سیستمهای دیجیتال کم مصرف عباس رمضانی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی سیستم های ریزپردازنده ای عباس رمضانی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عایقها و فشار قوی و آزمایشگاه محسن حسن بابای نوزادیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشین های الکتریکی2 محسن حسن بابای نوزادیان مهندسی 2 هفته هاي فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول سیستم های مخابراتی راضیه ترکمنی مهندسی 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل فرآیند های اتفاقی(تصادفی) راضیه ترکمنی مهندسی 3 هفته هاي زوج يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پردازش سیگنال های دیجیتال راضیه ترکمنی مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکترونیک آنالوگ راضیه ترکمنی مهندسی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه تصمیم گیری و شبکه بیزی وحید خداکرمی مهندسی 3 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل سیستمها وحید خداکرمی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد مهندسی وحید خداکرمی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی فاکتورهای انسانی حمیدرضا دزفولیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی ایجاد صنایع حمیدرضا دزفولیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث منتخب حمیدرضا دزفولیان مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داده‌کاوی، مدل‌ها، الگوریتم‌ها و کاربردها حمیدرضا دزفولیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه فازی و کاربردهای آن امیرسامان خیرخواه قه مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه صف امیرسامان خیرخواه قه مهندسی 3 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه گراف امیرسامان خیرخواه قه مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل کیفیت آماری نفیسه سلیمانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار مهندسی نفیسه سلیمانی مهندسی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین پروانه سموئی مهندسی 3 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت ریسک نفیسه سلیمانی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (09:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحقیق درعملیات 1 پروانه سموئی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استراتژی‌های تولید و خدمات جواد بهنامیان مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی شبکه زنجیره تامین پروانه سموئی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه ریزی تولید جواد بهنامیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث پیشرفته در بهینه سازی سیستم ها 2 جواد بهنامیان مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی محیط زیست وحیدرضا اوحدی مهندسی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی وحیدرضا اوحدی مهندسی 2 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته بهرام رضائی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهسازی خاک وحیدرضا اوحدی مهندسی 3 هفته هاي زوج يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک سیالات بهرام رضائی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی زلزله و باد محمد شوشتری مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه سازه های فولادی محمد شوشتری مهندسی 1 هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه سازه های فولادی محمد شوشتری مهندسی 1 هرهفته دوشنبه (13:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی رودخانه (عمران آ ب) جلال صادقیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز-هیدرولیک جلال صادقیان مهندسی 1 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سدهای خاکی جلال صادقیان مهندسی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه سازه های بتن آرمه فریدون رضایی مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (12:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه سازه های بتن آرمه فریدون رضایی مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (13:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز-مصالح ساختمانی فریدون رضایی مهندسی 0.5 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز-مصالح ساختمانی فریدون رضایی مهندسی 0.5 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز-مصالح ساختمانی فریدون رضایی مهندسی 0.5 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران فریدون رضایی مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش اجزا محدود(سازه) فریدون رضایی مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سازه های بتن آرمه 2 فریدون رضایی مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای اجرائی ساختمان سیدمهدی حسینیان مهندسی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت و مقررات پیمان سیدمهدی حسینیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات عالی مهندسی سیدمهدی حسینیان مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مدیریت ساخت سیدمهدی حسینیان مهندسی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پویشگرهای لیزری پیشرفته : پردازش و کاربردها مرتضی حیدری مظفر مهندسی 3 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی نقشه برداری مرتضی حیدری مظفر مهندسی 3 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار و روش تحقیق مرتضی حیدری مظفر مهندسی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سازه های فولادی 2 مصطفی مقدسی مهندسی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل سازه ها 1 مصطفی مقدسی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل غیرارتجاعی سازه مصطفی مقدسی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقررات ملی ساختمان مصطفی مقدسی مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی پل مصطفی مقدسی مهندسی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی محسن بابائی مهندسی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار و احتمالات مهندسی محسن بابائی مهندسی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی ترافیک محسن بابائی مهندسی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی سیستمها محسن بابائی مهندسی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندرکنش خاک و سازه امیر رضائی صامتی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقاومت مصالح 1 امیر رضائی صامتی مهندسی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل سازه ها 2 امیر رضائی صامتی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش اجزا محدود مهندسی آب جلال اکبری مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محاسبات عددی جلال اکبری مهندسی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر جلال اکبری عمومی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر جلال اکبری عمومی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تصویر پردازی رقمی حسن ختن لو مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی میرحسین دزفولیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رایانش عصبی و یادگیری عمیق حسن ختن لو مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناسایی الگو حسن ختن لو مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک سیالات محاسباتی(1) محسن گودرزی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توربوماشین محسن گودرزی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک سیالات 1 محسن گودرزی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک سیالات محاسباتی محسن گودرزی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز _ مکانیک سیالات محمدسعید عقیقی مهندسی 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترمودینامیک 1 محمدسعید عقیقی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انتقال حرارت هدایت تبدیل انرژی محمدسعید عقیقی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انتقال حرارت پیشرفته هدایت محمدسعید عقیقی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انتقال حرارت جابجایی محمدسعید عقیقی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز _ مکانیک سیالات محمدسعید عقیقی مهندسی 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز- ترمودینامیک امیره نوربخش مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز- ترمودینامیک امیره نوربخش مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترمودینامیک 2 امیره نوربخش مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک سیالات 2 امیره نوربخش مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی مهندسی پیشرفته هاشم مظاهری مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (17:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک ماشین هاشم مظاهری مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
علم مواد هاشم مظاهری مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترمودینامیک مواد 1 حمید اصفهانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرایندهای انجماد پیشرفته محسن شیخی مهندسی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات حرارتی محسن شیخی مهندسی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زیست فناوری در مهندسی مواد حمید اصفهانی مهندسی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث ویژه در متالوژی حمید اصفهانی مهندسی 2 هفته هاي فرد يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی پلیمر حمید اصفهانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مواد فوق ریزدانه و نانوساختار حسن علم خواه مهندسی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی سطح حسن علم خواه مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
لایه نازک حسن علم خواه مهندسی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بلورشناسی و آزمایشگاه امید ایمان طلب مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آلیاژهای غیر آهنی امید ایمان طلب مهندسی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات کارگاهی امید ایمان طلب علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری امید ایمان طلب مهندسی 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری امید ایمان طلب مهندسی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری امید ایمان طلب مهندسی 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متالوژی فیزیکی مواد 2 امید ایمان طلب مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی مهندسی اسماعیل دماوندی مهندسی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تریبولوژی میثم نوری مهندسی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خواص مکانیکی مواد 1 اسماعیل دماوندی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول شکل دهی مواد 1 اسماعیل دماوندی مهندسی 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نفوذ در جامدات اسماعیل دماوندی مهندسی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ایستایی اسماعیل دماوندی مهندسی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی صنعتی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی صنعتی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی صنعتی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هفته هاي فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد و مدیریت صنعتی آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 3 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی پس از برداشت آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد پیشرفته آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 2 معصومه جعفرپور شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی 1 معصومه جعفرپور شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 1 عباس افخمی عقداء شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی عمومی 2 معصومه حسنی موسوی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف بینی اتمی تجزیه ای عباس افخمی عقداء شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 معصومه حسنی موسوی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 معصومه حسنی موسوی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای جداسازی در شیمی تجزیه طیبه مدرکیان شیمی و علوم نفت 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی طیبه مدرکیان شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکتروشیمی تجزیه ای داود نعمت الهی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی تجزیه 3 طیبه مدرکیان شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 مظاهر احمدی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فیزیک 1 حسین ایلوخانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نانوشیمی جلال ارجمندی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی عمومی 1 جلال ارجمندی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پدیده های انتقال پیشرفته جواد صاین شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرایندهای پتروشیمی جواد صاین شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی صنعتی 1 جواد صاین شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی سیمین اسدآبادی شیمی و علوم نفت 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها سیمین اسدآبادی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول محاسبات شیمی صنعتی سیمین اسدآبادی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گرافیک و نقشه خوانی سیمین اسدآبادی شیمی و علوم نفت 1 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها الهه احمدی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی صنعتی 2 الهه احمدی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی پلیمر های معدنی صادق صالح زاده شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی شیمی صادق صالح زاده شیمی و علوم نفت 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی معدنی 1 صادق صالح زاده شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در شیمی معدنی رضا آزادبخت شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی در شیمی معدنی رضا آزادبخت شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی فلزی رضا آزادبخت شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوشیمی معدنی عبدالرضا رضایی فرد شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
صنایع شیمی معدنی بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون علمی شیمی بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون علمی شیمی بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبر 1 اشرف دانشخواه علوم پایه 4 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبر 1 اشرف دانشخواه علوم پایه 4 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معادلات دیفرانسیل (دانشگاه فرهنگیان) محمد موسایی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معادلات دیفرانسیل محمد موسایی عمومی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توپولوژی عمومی حجت اله سامع علوم پایه 4 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2 غلامرضا صفاکیش همدانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات 2 حسین عابدی اندانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبر خطی حسین عابدی اندانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2(دانشگاه فرهنگیان) غلامرضا صفاکیش همدانی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه ریاضیات غلامرضا صفاکیش همدانی علوم پایه 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الگوریتم و محاسبه مهدی قیاسوند علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه سازی پیشرفته مجید یوسفی خوشبخت علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کدگذاری شبکه مهدی قیاسوند علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معادلات دیفرانسیل مجید یوسفی خوشبخت عمومی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معادلات دیفرانسیل مجید یوسفی خوشبخت عمومی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهینه سازی ترکیباتی مجید یوسفی خوشبخت علوم پایه 3 هفته هاي فرد شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 1 مجید یوسفی خوشبخت علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی ریاضیات زیستی پوریا عصاری علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی آنالیز عددی پوریا عصاری علوم پایه 4 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توپولوژی عمومی محمداسماعیل سامعی علوم پایه 4 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی کاربردی(1) محمداسماعیل سامعی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز ریاضی 2 محمداسماعیل سامعی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز محدب محمداسماعیل سامعی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های ریاضی در بازسازی تصاویر مهدی میرزاپور علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبر خطی عددی مهدی میرزاپور علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نفشه برداری (نظری) مهرداد براتی علوم پایه 1 هفته هاي فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک خاک مجتبی حیدری علوم پایه 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نوزمین ساخت و ریخت زمین ساخت امیرحسین صدر علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین‌شناسی ساختاری 2 امیرحسین صدر علوم پایه 1 هفته هاي فرد شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
لرزه زمین ساخت (نظری) امیرحسین صدر علوم پایه 1 هفته هاي فرد يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
لرزه زمین ساخت (عملی) امیرحسین صدر علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین ساخت ایران امیرحسین صدر علوم پایه 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین‌شناسی ساختاری 2 امیرحسین صدر علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین‌شناسی ساختاری 2 امیرحسین صدر علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی مخازن هیدروکربنی حسن محسنی علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنگ های کربناتی(نظری) حسن محسنی علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنگ های کربناتی(عملی) حسن محسنی علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی نفت حسن محسنی علوم پایه 3 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی اقتصادی سوخت های فسیلی محمد معانی جو علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اکتشافات زمین شیمیایی (عملی) محمد معانی جو علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اکتشافات زمین شیمیایی محمد معانی جو علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی زیست محیطی محمد معانی جو علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بلورشناسی (هندسی و نوری) حسین شهبازی علوم پایه 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بلورشناسی (هندسی و نوری) حسین شهبازی علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسوب شناسی کاربردی بهروز رفیعی علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسوب شناسی صحرایی بهروز رفیعی علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محیطهای رسوبی بهروز رفیعی علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کانیهای رسی بهروز رفیعی علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی مهندسی و تونل سازی سیدداود محمدی کهنگی علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی مهندسی مناطق شهری سیدداود محمدی کهنگی علوم پایه 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی مهندسی و محیط زیست محمدحسین قبادی علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک سنگ(عملی) سیدداود محمدی کهنگی علوم پایه 1 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی) لیلی ایزدی کیان علوم پایه 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(نظری) لیلی ایزدی کیان علوم پایه 1 هفته هاي زوج شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی زمین شناسی لیلی ایزدی کیان علوم پایه 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین ریخت شناسی لیلی ایزدی کیان علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین ساخت لیلی ایزدی کیان علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دورسنجی اکتشافی و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی(GIS) ابراهیم طالع فاضل علوم پایه 1 هفته هاي فرد يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کانی و سنگ های صنعتی ابراهیم طالع فاضل علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دورسنجی اکتشافی و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی(GIS)عملی ابراهیم طالع فاضل علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآفرینی در زمین شناسی ابراهیم طالع فاضل علوم پایه 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت رضا علی پور علوم پایه 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات زمین شناسی ایران رضا علی پور علوم پایه 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی صحرائی رضا علی پور علوم پایه 4 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین ساخت جهانی رضا علی پور علوم پایه 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول رده بندی جانداران و ویژگی های کلی آنها (دانشگاه فرهنگیان) اتابک روحی امینجان علوم پایه 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری اتابک روحی امینجان علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی جانورشناسی اتابک روحی امینجان علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوفیزیک اتابک روحی امینجان علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکامل اتابک روحی امینجان علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان (دانشگاه فرهنگیان) اتابک روحی امینجان علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جانورشناسی بی مهرگان (دانشگاه فرهنگیان) اتابک روحی امینجان علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی تولیدمثل ناصر میرازی علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی اختصاصی ناصر میرازی دامپزشکی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی اختصاصی ناصر میرازی دامپزشکی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی جانوری 2 (دانشگاه فرهنگیان) ناصر میرازی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زیست شناسی سلول های عصبی و عضلانی ناصر میرازی علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی فیزیولوژی جانوری ناصر میرازی علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی حواس ناصر میرازی علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی گیاهی فریبا محسن زاده علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زیست شناسی میکروبی فریبا محسن زاده علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه آمار زیستی فریبا محسن زاده علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار زیستی فریبا محسن زاده علوم پایه 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار زیستی فریبا محسن زاده علوم پایه 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه آمار زیستی فریبا محسن زاده علوم پایه 1 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه آمار زیستی فریبا محسن زاده علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه آمار زیستی فریبا محسن زاده علوم پایه 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری سیامک یاری علوم پایه 1 هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری سیامک یاری علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی فناوری سلول های بنیادی سیامک یاری علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی زیست شناسی تکوینی سیامک یاری علوم پایه 3 هفته هاي زوج شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندام زایی در مهره داران سیامک یاری علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندام زایی در مهره داران سیامک یاری علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک عمومی 2(دانشگاه فرهنگیان) محمد امیری شیمی و علوم نفت 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بافت شناسی جانوری سیامک یاری علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زیست شناسی سلولی سیامک یاری علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
امواج و ارتعاشات محمد امیری علوم پایه 3 هفته هاي زوج دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک محاسباتی داود رئوفی علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه 2 محمد امیری مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی سعیده زریونی علوم پایه 3 هفته هاي زوج يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی لیزری 1 داود رئوفی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اپتیک فوریه داود رئوفی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه 2 سعیده زریونی مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک 2 سعیده زریونی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکترومغناطیس1 عبدالحسین خدام محمدی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی فیزیک 1 عبدالحسین خدام محمدی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه 2 عبدالحسین خدام محمدی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گرانش 1 عبدالحسین خدام محمدی علوم پایه 3 هفته هاي زوج شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خواص مقیاس و بازبهنجارش در فیزیک آماری فرهاد جعفرپورهمدانی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه 2(دانشگاه فرهنگیان) فرهاد جعفرپورهمدانی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک پایه2 فرهاد جعفرپورهمدانی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکترودینامیک پیشرفته 1 نوراله نظری پویا علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختار و تحول ستارگان نوراله نظری پویا علوم پایه 3 هفته هاي فرد يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی فیزیک 3 نوراله نظری پویا علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی فیزیک اتمی و مولکولی مهدی حاجی ولیئی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک عمومی 2 مهدی حاجی ولیئی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای آماری ابراهیم نصیرالاسلامی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی بیمه و مالی رحیم محمودوند علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح آزمایشهای 1 رحیم محمودوند علوم پایه 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمارکاربردی (1) ابراهیم امینی سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سریهای زمانی مالی رحیم محمودوند علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آینده پژوهی و مدیریت راهبردی فناوری احمد یعقوبی فرانی کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظام نوآوری کشاورزی احمد یعقوبی فرانی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت فناوری کشاورزی پایدار و منابع طبیعی احمد یعقوبی فرانی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدلها و روشهای ارزشیابی در ترویج احمد یعقوبی فرانی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فناوری آموزشی احمد یعقوبی فرانی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار اجتماعی و داده پردازی یاسر محمدی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی یاسر محمدی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین یاسر محمدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشاورزی دقیق یاسر محمدی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد کامپیوتر یاسر محمدی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت تغذیه گیاه قاسم رحیمی کشاورزی 3 نيمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی زیست محیطی قاسم رحیمی کشاورزی 2 نيمه اول ترم يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خاکهای شور و سدیمی زهرا کلاه چی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رابطه آب و خاک و گیاه حسین بیات کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رابطه آب و خاک و گیاه حسین بیات کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خاکشناسی عمومی صفورا ناهیدان کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد مدل های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک حسین بیات کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک حسین بیات کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تداخل علف های هرز گیاهان زراعی گودرز احمدوند کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی گودرز احمدوند کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خاکشناسی عمومی صفورا ناهیدان کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
واکنش گیاهان زراعی به تنش های محیطی علی سپهری کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گیاهان زراعی علی سپهری کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیولوژی و تکنولوژی بذر علی سپهری کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی علی سپهری کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی بذر علی سپهری کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی تغذیه گیاهان زراعی محمدعلی ابوطالبیان کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه ریزی الگوی کشت محمدعلی ابوطالبیان کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی تغذیه ای گیاهی محمدعلی ابوطالبیان کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشاورزی پایدار محمدعلی ابوطالبیان کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی تولید گیاهان زراعی جواد حمزه ئی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید گیاهان صنعتی جواد حمزه ئی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید محصولات زراعی ارگانیک جواد حمزه ئی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پایداری بوم نظام های کشاورزی جواد حمزه ئی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید گیاهان دارویی پیشرفته جواد حمزه ئی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشاورزی حفاظتی جواد حمزه ئی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح آزمایشهای کشاورزی (2) سیدسعید موسوی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنومیک آماری سیدسعید موسوی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنومیک آماری سیدسعید موسوی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
به نژادی گیاهان باغی و دارویی محمدرضا عبدالهی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشت سلول و بافت گیاهی محمدرضا عبدالهی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی ژنتیک پیشرفته محمدرضا عبدالهی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیتوژنتیک گیاهی محمدرضا عبدالهی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های نوین آزمایشگاهی در به نژادی گیاهی محمدرضا عبدالهی کشاورزی 2 نيمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت آفات و بیماریها در شرایط گلخانه ای محمد خانجانی کشاورزی 2 نيمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی دوست مراد ظفری کشاورزی 3 نيمه اول ترم دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آفات مهم گیاهان زراعی محمد خانجانی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماریهای مهم درختان میوه دوست مراد ظفری کشاورزی 2 نيمه اول ترم دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماری شناسی گیاهی عملی دوست مراد ظفری کشاورزی 2 نيمه اول ترم چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی حشرات مجید کزازی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آفات مهم درختان میوه مجید کزازی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آفات انباری مجید کزازی کشاورزی 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اکولوژی شیمیایی حشرات حسین مددی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل بیولوژیک آفات حسین مددی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل بیولوژیک آفات حسین مددی کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حشره شناسی (2) حسین مددی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات قارچ شناسی مقدماتی سهیلا میرزائی کشاورزی 1 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قارچ شناسی مقدماتی سهیلا میرزائی کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات بیماری های مهم گیاهان زراعی سهیلا میرزائی کشاورزی 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات بیماریهای مهم درختان میوه سهیلا میرزائی کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماری های مهم گیاهان زراعی سهیلا میرزائی کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آفات مهم گیاهان زراعی بابک ظهیری کشاورزی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آفات مهم گیاهان زراعی بابک ظهیری کشاورزی 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقاومت گیاهان به آفات بابک ظهیری کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه طیور علی اصغر ساکی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه دام حسن علی عربی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ناهنجاری های متابولیکی در دام حسن علی عربی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تغذیه گاو شیری حسن علی عربی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی احمد احمدی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اصلاح نژاد احمد احمدی کشاورزی 3 نيمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی احمد احمدی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقاومت ژنتیکی به بیماریها احمد احمدی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک احمد احمدی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدلهای خطی در ارزیابی ژنتیکی پویا زمانی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور پویا زمانی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استراژی های اصلاح دام پویا زمانی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای پیشرفته آماری پویا زمانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های تولید و فرآوری خوراک دام داریوش علیپور کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوزی دستگاه گوارش دام داریوش علیپور کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی داریوش علیپور کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی داریوش علیپور کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تغذیه داریوش علیپور کشاورزی 2 نيمه اول ترم يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پرورش دامهای گوشتی و پروار بندی مصطفی ملکی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پرورش گوسفند مصطفی ملکی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در تغذیه دام مصطفی ملکی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گوارش و سوخت و ساز در دام مصطفی ملکی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی حسین جهانیان کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای تولید و فرآوری خوراک طیور حسین جهانیان کشاورزی 2 نيمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با دامپروری ایران حسین جهانیان کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
گوارش و سوخت و ساز در طیور حسین جهانیان کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پرورش بوقلمون حسین جهانیان کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پتانسیل سنجی و بازدهی انرژی های تجدیدپذیر(انرژی های تجدیدپذیر) حسین حاجی آقاعلی زاده کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رابطه انسان و ماشین(طراحی ماشین های کشاورزی) حسین حاجی آقاعلی زاده کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک تراکتور(طراحی ماشین های کشاورزی) حسین حاجی آقاعلی زاده کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی ماشینهای کشاورزی پیشرفته(طراحی ماشینهای کشاورزی) حسین حاجی آقاعلی زاده کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت انرژی حسین حاجی آقاعلی زاده کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقاومت مصالح2 مجتبی جابری معز کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک مجتبی جابری معز کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استاتیک مجتبی جابری معز کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی ماشین های خاک ورزی(طراحی ماشین های کشاورزی) مجتبی جابری معز کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشین ابزار و ابزارسازی مجتبی جابری معز کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشین ابزار و ابزارسازی مجتبی جابری معز کشاورزی 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی به کمک رایانه مجتبی جابری معز کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی مجید رسولی کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت و کنترل پروژه مجید رسولی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشینهای کشاورزی مجید رسولی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشینهای کشاورزی مجید رسولی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل سامانه های انرژی مجید رسولی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سینتیک و طراحی راکتور مجید رسولی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ابزار اندازه گیری و کنترل جعفر امیری پریان کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ابزار اندازه گیری و کنترل جعفر امیری پریان کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی کشاورزی دقیق جعفر امیری پریان کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محاسبات عددی جعفر امیری پریان کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی) جعفر امیری پریان کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکاترونیک(طراحی و ساخت) جعفر امیری پریان کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی محمود اثنی عشری کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تغذیه و متابولیسم گیاهی محمود اثنی عشری کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشت بافت و سلول گیاهی محمود اثنی عشری کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گلدهی محمود اثنی عشری کشاورزی 2 نيمه اول ترم دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی درختان میوه حسن ساری خانی کشاورزی 2 نيمه اول ترم يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات درختان میوه حسن ساری خانی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میوه های ریز حسن ساری خانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت گلخانه و اتوماسیون حسن ساری خانی کشاورزی 2 نيمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی علی عزیزی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گیاهان دارویی علی عزیزی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های استخراج و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی علی عزیزی کشاورزی 2 شش هفته اول ترم سه شنبه (14:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پرورش قارچهای خوراکی فرشاد دشتی کشاورزی 3 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پرورش قارچهای خوراکی فرشاد دشتی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید و پرورش سبزی فرشاد دشتی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سبزیکاری گلخانه ای فرشاد دشتی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی فرشاد دشتی کشاورزی 2 چهار هفته اول ترم دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های ویژه پرورش سبزی فرشاد دشتی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی سبزی ها فرشاد دشتی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی احمد ارشادی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میوه های معتدله احمد ارشادی کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خشک میوه ها احمد ارشادی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی احمد ارشادی کشاورزی 2 نيمه اول ترم يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در فیزیولوژی درختان میوه احمد ارشادی کشاورزی 2 نيمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی احمد ارشادی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کیفیت در محصولات باغبانی محمد سیاری کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باغبانی عمومی محمد سیاری کشاورزی 3 نيمه اول ترم يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوشیمی عمومی محمد سیاری کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باغبانی عمومی محمد سیاری کشاورزی 3 نيمه اول ترم يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنتیک فهیمه قائمی زاده کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول باغبانی محمد سیاری کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدروژئومورفولوژی عبدالله طاهری تیزرو کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آلودگی آب های زیرزمینی عبدالله طاهری تیزرو کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی محیط زیست عبدالله طاهری تیزرو کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی عبدالله طاهری تیزرو کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
چاه پیمایی عبدالله طاهری تیزرو کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مسائل خاص در آبهای زیرزمینی عبدالله طاهری تیزرو کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هوا و اقلیم شناسی مهرانه خدامرادپور کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) مهرانه خدامرادپور کشاورزی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) مهرانه خدامرادپور کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هوا و اقلیم شناسی مهرانه خدامرادپور کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پدیده های زیان بخش جوی(هواشناسی کشاورزی) وحید ورشاویان کشاورزی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هوا و اقلیم شناسی وحید ورشاویان کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هوا و اقلیم شناسی وحید ورشاویان کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آبیاری عمومی کاظم شاهوردی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آبیاری عمومی کاظم شاهوردی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی) کاظم شاهوردی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی شبکه های آبرسانی(سازه های آبی) کاظم شاهوردی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی هیدرولیکی سازه ها کاظم شاهوردی کشاورزی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقشه برداری2 کاظم شاهوردی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
هیدرولیک سیلاب کاظم شاهوردی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک خاک کاظم شاهوردی کشاورزی 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوشیمی عمومی سنبل ناظری کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیسم مولکولی پاسخ به تنش ها سنبل ناظری کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیولوژی سلولی و ملکولی سنبل ناظری کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی سنبل ناظری کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی بیوانفورماتیک اصغر میرزائی اصل کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیوانفورماتیک اصغر میرزائی اصل کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی ژنتیک اصغر میرزائی اصل کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی ژنتیک پیشرفته اصغر میرزائی اصل کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژنومیک اصغر میرزائی اصل کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشت سلول و بافت گیاهی پیشرفته اصغر میرزائی اصل کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بررسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی امیرحسین رهبر مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام امیرحسین رهبر مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته يك شنبه (09:30 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت استراتژیک پیشرفته امیرحسین رهبر علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت عملیات خدمات امیرحسین رهبر مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1 مهدی اجلی مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحقیق در عملیات (2) مهدی اجلی مدیریت و حسابداری رزن 3 هرهفته يك شنبه (18:30 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی مجید دولتی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی فاکتورهای انسانی مجید دولتی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی فاکتورهای انسانی مجید دولتی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسم فنی و نقشه کشی مجید دولتی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای تولید مجید دولتی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرآوری محصولات جانبی و ضایعات مواد غذایی امیر دارائی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح آزمایشات در صنایع غذایی امیر دارائی گرمه خانی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی صنایع غذائی (1) امیر دارائی گرمه خانی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
صنایع آشامیدنیها امیر دارائی گرمه خانی فنی و منابع طبیعی تویسرکان 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی غلات امیر دارائی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی غلات امیر دارائی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی غلات امیر دارائی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیوه های آموزشی وطراحی معماری غلامرضا طلیسچی هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی معماری ارشد(2) غلامرضا طلیسچی هنر و معماری 4 هرهفته شنبه (15:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معماری معاصر2 غلامرضا طلیسچی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناسایی و نمایه کردن منابع حوزه پژوهش رساله (ویژه 1 ) سعید علی تاجر هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حکمت معماری در ایران سعید علی تاجر هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی معماری 5 سعید علی تاجر هنر و معماری 5 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی معماری 1 صاحب محمدیان منصور هنر و معماری 5 هرهفته يك شنبه (14:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حکمت هنر و فن آوری در معماری سعید علی تاجر هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی معماری 3 محمدمهدی مولایی هنر و معماری 5 هرهفته يك شنبه (14:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مرمت و حفاظت مجید حیدری دلگرم هنر و معماری 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معماری اسلامی 1 مجید حیدری دلگرم هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فن آوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری محمدمهدی مولایی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه تکنولوژی معماری (2 ) مهرداد کریمی مشاور هنر و معماری 3 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستم های ساختمانی محمدمهدی مولایی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) بشیر پوروقار هنر و معماری 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) بشیر پوروقار هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی نشانه بشیر پوروقار هنر و معماری 3 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی نشانه بشیر پوروقار هنر و معماری 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشها و فنون طراحی شهری 2 مهشید صحی زاده هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه شهرسازی (1) حسن سجادزاده هنر و معماری 5 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیان تصویری شهر حسن سجادزاده هنر و معماری 3 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان ابراهیم مولوی هنر و معماری 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی و روشهای طراحی شهری مهشید صحی زاده هنر و معماری 3 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی تجدید حیات شهری مهشید صحی زاده هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری ابراهیم مولوی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی جغرافیای شهری ابراهیم مولوی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ شهرسازی در جهان حامد عباسی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی جامعه شناسی شهری حامد عباسی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدل های کمی در شهرسازی حامد عباسی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی اقتصاد شهری حامد عباسی هنر و معماری 2 هرهفته دوشنبه (11:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مشارکت در شهرسازی حامد عباسی هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی(2) علی نجفی زیارانی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی فنی(1):مقاومت مصالح علی نجفی زیارانی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مواد و روش های ساخت(2): فلز علی نجفی زیارانی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی حقوقی طراحی صنعتی علی نجفی زیارانی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه(7):طراحی برای صنایع علی نجفی زیارانی هنر و معماری 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک(1):ایستایی علی نجفی زیارانی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی هنرهای تجسمی(2) محمد سلیمیان ریزی هنر و معماری 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزیابی محصولات صنعتی محمد سلیمیان ریزی هنر و معماری 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با مدیریت طراحی محمد سلیمیان ریزی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرآیندطراحی صنعتی محمد سلیمیان ریزی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی طراحی صنعتی (1) محمد سلیمیان ریزی هنر و معماری 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی طراحی صنعتی (3) محمد سلیمیان ریزی هنر و معماری 2 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد سنجی(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد سنجی کاربردی سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول علم اقتصاد سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد سنجی سیداحسان حسینی دوست علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته چهارشنبه (13:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) سعید گرشاسبی فخر علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد خرد(1) سعید گرشاسبی فخر علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد خرد(3) سعید گرشاسبی فخر علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها در پژوهش های اجتماعی(2) محمدتقی سبزه ای علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام سعید گرشاسبی فخر علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تلفیق نظریه های جامعه شناسی (جامعه شناسی نظری) محمدتقی سبزه ای علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنیکهای خاص تحقیق کامران فرزادسیر علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته(1) محمدتقی سبزه ای علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری(جمعیت شناسی) حاتم حسینی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جمعیت و برنامه ریزی توسعه(جمعیت شناسی) حاتم حسینی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نرم افزار های جمعیتی(جمعیت شناسی) حاتم حسینی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت حاتم حسینی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2 علی محمد قدسی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه¬ریزی جمعیت و نیروی انسانی حاتم حسینی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام محمد مبارکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای تحقیق(1) اسماعیل بلالی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی علم و تکنولوژی محمد مبارکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه¬شناسی تاریخی ایران محمد مبارکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های جامعه شناسی 2 محمد مبارکی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق(2) محمد مبارکی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي فرد چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جمعین شناسی سالخوردگی(جمعیت شناسی) میلاد بگی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق(جمعیت شناسی) میلاد بگی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جمعیت شناسی ایران میلاد بگی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی سلیمان پاک سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق نظری سلیمان پاک سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي زوج يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول علم سیاست سلیمان پاک سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی جهان سوم سلیمان پاک سرشت علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ناتوانائی های یادگیری ابوالقاسم یعقوبی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی مدرسه ابوالقاسم یعقوبی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی رشد ابوالقاسم یعقوبی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های پژوهش ابوالقاسم یعقوبی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی شناختی پیشرفته ابوالقاسم یعقوبی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارتهای زندگی دانشجویی ابوالقاسم یعقوبی عمومی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مشاوره توانبخشی(دانشگاه فرهنگیان) رزیتا امانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی و مشاوره خانواده رزیتا امانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی مشاوره و راهنمایی رزیتا امانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی اجتماعی رزیتا امانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی سالمندی رزیتا امانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار استنباطی حسین محققی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (18:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مشاوره با افراد دارای ناتوانایی های یادگیری(دانشگاه فرهنگیان) طاهره حق طلب علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث اساسی در روانشناسی2 خسرو رشید علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقدمات روش تحقیق(دانشگاه فرهنگیان) خسرو رشید علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگیزش و هیجان پیشرفته خسرو رشید علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی سلامت خسرو رشید علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگیزش و هیجان خسرو رشید علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی و تدوین طرح کسب و کار عباس صمدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پیاده سازی استراتژی عباس صمدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته چهارشنبه (13:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت استراتژیک عباس صمدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت پروژه های راه اندازی کسب و کار عباس صمدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و مبانی کار آفرینی عباس صمدی علوم اقتصادی و اجتماعی 3 هفته هاي زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی (2) عباس صمدی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های انقلاب و جنبش های اجتماعی حمید یحیوی همدانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نظری اندیشه سیاسی غرب حمید یحیوی همدانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی روانشناختی سیاست حمید یحیوی همدانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه سیاسی معاصر غرب حمید یحیوی همدانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه سیاسی معاصر غرب حمید یحیوی همدانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه سیاسی در غرب(2) حمید یحیوی همدانی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه سیاسی در اسلام/الف/ محمد علی قاسمی ترکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی فکری جنبشهای سیاسی در جهان اسلام محمد علی قاسمی ترکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی(1) محمد علی قاسمی ترکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش پژوهش در علوم سیاسی(2) محمد علی قاسمی ترکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارتباطات و سیاست محمد علی قاسمی ترکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اخلاق حرفه ای در علوم سیاسی (جبرانی) محمد علی قاسمی ترکی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ روابط بین الملل(1) رضا رحمتی علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول پرورش گوسفند مرتضی یاوری دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داروشناسی- فارماکولوژی مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تلقیح مصنوعی دام مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تلقیح مصنوعی دام مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول پرورش گوسفند مرتضی یاوری دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری محمد بابائی دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کالبدشناسی 1 محمد بابائی دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کالبدشناسی 1 محمد بابائی دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آناتومی سیستماتیک2 محمد بابائی دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آناتومی سیستماتیک2 محمد بابائی دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهداشت و کنترل شیر و فرآورده ها عباسعلی ساری دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل شیمیایی مواد غذایی عباسعلی ساری دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل میکروبی مواد غذایی عباسعلی ساری دامپزشکی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات کشتارگاهی 2 عباسعلی ساری دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ایمنی شناسی پیشرفته گرایش باکتری شناسی حسین رضوان دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای مولکولی در ایمنی شناسی حسین رضوان دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشت سلول و مبانی آن حسین رضوان دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیماریهای مشترک انسان و حیوان عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با بیماریهای دامی عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باکتری شناسی اختصاصی عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باکتری شناسی اختصاصی عبدالمجید محمدزاده دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی(تک یاخته ها ) زینب صادقی دهکردی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی(تک یاخته ها ) زینب صادقی دهکردی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قارچ شناسی زینب صادقی دهکردی دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (09:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیولوژی تک یاخته ها و بیماری ها زینب صادقی دهکردی دامپزشکی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیولوژی بندپایان و بیماری ها زینب صادقی دهکردی دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قارچ شناسی زینب صادقی دهکردی دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (09:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قارچ شناسی زینب صادقی دهکردی دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی فیزیولوژی میکروبی علی گودرزتله جردی علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باکتری شناسی اختصاصی علی گودرزتله جردی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
باکتری شناسی اختصاصی علی گودرزتله جردی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی(نماتدها) علیرضا سازمند دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تهیه مقاطع میکروسکوپی و رنگ آمیز علی کلانتری حصاری دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تهیه مقاطع میکروسکوپی و رنگ آمیز علی کلانتری حصاری دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بافت شناسی علی کلانتری حصاری دامپزشکی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بافت شناسی علی کلانتری حصاری دامپزشکی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بافت شناسی علی کلانتری حصاری دامپزشکی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بافت شناسی 1 علی کلانتری حصاری دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بافت شناسی 1 علی کلانتری حصاری دامپزشکی 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بافت شناسی علی کلانتری حصاری دامپزشکی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آسیب شناسی علی کلانتری حصاری دامپزشکی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ورزش های آبی(واترپلو،نجات غریق،قایقرانی،شیرجه و..) سجاد مومنی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی سازمان و مدیریت در ورزش سجاد مومنی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقدمات جامعه شناسی ورزشی سجاد مومنی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شنا 1 سجاد مومنی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت منابع انسانی در ورزش سجاد مومنی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق در مدیریت ورزش سجاد مومنی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنیک های آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی مهرداد عنبریان تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مطالعات هدایت شده مهرداد عنبریان تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حرکت شناسی مهرداد عنبریان تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و کاربرد الکترومایوگرافی مهرداد عنبریان تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار در بیومکانیک ورزشی مهرداد عنبریان تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی ورزش های انفرادی مهرداد عنبریان تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمار در بیومکانیک ورزشی مهرداد عنبریان تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بیومکانیک آسیبها و ناهنجاریهای اندام تحتانی مهرداد عنبریان تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و روش شناسی تمرین فرزاد ناظم تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دو و میدانی 2 محمدعلی سمواتی شریف تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ورزشها و بازیهای بومی و سنتی معصومه مجیدی پرست تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی ورزش های انفرادی معصومه مجیدی پرست تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تربیت بدنی و ورزش معصومه مجیدی پرست تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی مدیریت معصومه مجیدی پرست تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ژیمناستیک1 معصومه مجیدی پرست تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بازاریابی سازمانها و باشگاه های ورزشی معصومه مجیدی پرست تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت کسب و کار و استارتاپ های ورزشی معصومه مجیدی پرست تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی معصومه مجیدی پرست تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی علی حیدریان پور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی ورزش های انفرادی علی حیدریان پور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی انسانی علی حیدریان پور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای پژوهش در فیزیولوژی ورزشی علی حیدریان پور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی ورزشی در تندرستی علی حیدریان پور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
راهبردهای تغذیهای در ورزش علی حیدریان پور تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار در کنترل حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) حسن رهبان فرد تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
یادگیری حرکتی پیشرفته(یادگیری و کنترل حرکتی) حسن رهبان فرد تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بدمینتون 1 حسن رهبان فرد تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه رفتار حرکتی (یادگیری و کنترل حرکتی) حسن رهبان فرد تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی ورزش های انفرادی حسن رهبان فرد تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های آماری(رفتار حرکتی) حسن رهبان فرد تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی عضلانی فرزانه ساکی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی ورزش های انفرادی فرزانه ساکی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمادگی جسمانی 2 فرزانه ساکی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه تمرینات اصلاحی فرزانه ساکی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار در تمرینات اصلاحی فرزانه ساکی تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی حسام پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش و اندازه گیری درعلوم ورزشی حسام پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استرس محیطی و عملکرد ورزشی حسام پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فعالیت بدنی و تندرستی حسام پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استرس محیطی و عملکرد ورزشی حسام پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استرس محیطی و فعالیت بدنی حسام پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تغذیه ورزشی و تندرستی حسام پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ ادبیات فارسی2(از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول) قهرمان شیری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جریان شناسی شعر معاصر ایران قهرمان شیری علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحقیق در شعر معاصر ایران قهرمان شیری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های نقد و تحلیل متن قهرمان شیری علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طنزنویسی قهرمان شیری علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (3 )قسمت سوم نظامی محمد طاهری علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سبک شناسی 1 نظم محمد طاهری علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (3) قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان محمد طاهری علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی محمد طاهری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادبیات عامیانه محمد طاهری علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (5) قسمت سوم صائب و شاعران سبک هندی علی محمدی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (4) قسمت چهارم مثنوی معنوی (2) علی محمدی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم(2)قسمت اول شاهنامه(1) علی محمدی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم2-مثنوی علی محمدی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (5) قسمت اول اشعار سعدی نجمه نظری علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بلاغت2(بدیع و بیان) نجمه نظری علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحقیق در متون حکمی عرفانی نجمه نظری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی ادبی(بررسی های ادبی) 2 نجمه نظری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان فارسی نجمه نظری عمومی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان فارسی نجمه نظری عمومی 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی مدنی 1 محمد مولودی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی مدنی 3 محمد مولودی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی مدنی 3 محمد مولودی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی مدنی 1 محمد مولودی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار محمد مولودی علوم انسانی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آیین دادرسی مدنی تطبیقی محمد مولودی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار محمد مولودی علوم انسانی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی 1 بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی 2 بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی 2 بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی 1 بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مسئولیت مدنی تطبیقی بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی پیشرفته 1 بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی پیشرفته 1 بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی پیشرفته 1 بیژن حاجی عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت محمدحسن اسدی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی مدنی 3 محمدحسن اسدی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون فقه 2 محمدحسن اسدی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون فقه 2 محمدحسن اسدی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل خصوصی 1 ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل خصوصی 1 ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوری بین المللی ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوری بین المللی ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین المللی عمومی2/حقوق عمومی/ ستار عزیزی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوریهای تجاری بین المللی ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوریهای تجاری بین المللی ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوریهای تجاری بین المللی ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق جزای عمومی 1 علیرضا تقی پور علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مسئولیت بین المللی(دولتها) ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظام بین الملل حقوق بشر ستار عزیزی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی جنایی علیرضا تقی پور علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق جزای عمومی 1 علیرضا تقی پور علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی به زبان خارجی فریدون جعفری علوم انسانی 1 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی2 -حقوق جزایی فریدون جعفری علوم انسانی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی2 -حقوق جزایی فریدون جعفری علوم انسانی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق جزای اختصاصی 2 فریدون جعفری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق کیفری اختصاصی بین المللی فریدون جعفری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حقوقی به زبان خارجی فریدون جعفری علوم انسانی 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون فقه 1 احمد رضوانی مفرد علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون فقه 1 احمد رضوانی مفرد علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه 2 احمد رضوانی مفرد علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه 2 احمد رضوانی مفرد علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی کیفری 2 هادی رستمی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق جزای عمومی 3 هادی رستمی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی کیفری 2 هادی رستمی علوم انسانی 1 هفته هاي زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه حقوق کیفری هادی رستمی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کیفرشناسی هادی رستمی علوم انسانی 1 هفته هاي فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کیفرشناسی هادی رستمی علوم انسانی 1 هفته هاي زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اداری تطبیقی حقوق عمومی پرهام مهرآرام علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اداری تطبیقی حقوق عمومی پرهام مهرآرام علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اداری تطبیقی حقوق عمومی پرهام مهرآرام علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظام های انتخاباتی پرهام مهرآرام علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اساسی 2 پرهام مهرآرام علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اساسی 2 پرهام مهرآرام علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نگارش انگلیسی پیشرفته آیت اله فاضلی منیع علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اداری ایران پرهام مهرآرام علوم اقتصادی و اجتماعی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق اداری1 پرهام مهرآرام علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه متون علوم اسلامی از انگلیسی آیت اله فاضلی منیع علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش زبان محمد احمدی صفا علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه نوار فیلم 1 هدا خیاط علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نگارش پیشرفته هدا خیاط علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکالمه موضوعی هدا خیاط علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های آموزش مهارت های زبانی هدا خیاط علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم ونثردوره مغولی مملوکی وعثمانی سیدحسن فاتحی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم و نثر عربی سیدحسن فاتحی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نحوه7 سیدحسن فاتحی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نحو 5 سیدحسن فاتحی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی سیدحسن فاتحی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ ادبیات دوره مغولی ، مملوکی و عثمانی سیدحسن فاتحی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادبیات پیش از اسلام سیدحسن فاتحی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادبیات عرفانی سیدحسن فاتحی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نثر عربی ار آغاز تا دوره معاصر مرتضی قائمی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون حدیث ونهج البلاغه مرتضی قائمی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بدیع مرتضی قائمی علوم انسانی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عربی6قسمت ششم (قواعد و متون) ناصر قره خانی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قرائت متن و واژه شناسی نهج البلاغه ناصر قره خانی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ ادبیات عباسی 2 و اندلس ناصر قره خانی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نثردوره عباسی 1 ناصر قره خانی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ترجمه متون تخصصی ناصر قره خانی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نگارش 3 ناصر قره خانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان عربی ناصر قره خانی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق، مقاله نویسی و سمینار در مسائل ادبی صلاح الدین عبدی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تعریب متون حقوقی و اداری صلاح الدین عبدی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادبیات تطبیقی صلاح الدین عبدی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادبیات تطبیقی صلاح الدین عبدی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نگارش 1 صلاح الدین عبدی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عروض و قافیه سیدمهدی مسبوق علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خواندن متون ساده صلاح الدین عبدی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم دوره عباسی 1 صدیقه زودرنج علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ادبیات داستانی صدیقه زودرنج علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نحو 2 صدیقه زودرنج علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تعریب متون سیاسی و دیپلماتیک صدیقه زودرنج علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل و نقد شعر دوره معاصر صدیقه زودرنج علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نثر معاصر عربی صدیقه زودرنج علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی اصول مدیریت آموزشی محمود تعجبی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) محمود تعجبی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رفتار سازمانی در سازمان های آموزشی(مدیریت آموزشی) محمود تعجبی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظارت و توسعه حرفه ای(مدیریت آموزشی) محمود تعجبی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی اصول مدیریت آموزشی محمود تعجبی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه محمود تعجبی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد مدیریت دانش در سازمان ها (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی ) محمود تعجبی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت کیفیت آموزش محمود تعجبی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی آموزشی و بهسازی کارکنان(مدیریت آموزشی) سیروس قنبری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های پژوهش کمی وکیفی درمدیریت آموزشی سیروس قنبری علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های پژوهش کمی سیروس قنبری علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه سیروس قنبری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش وتوسعه منابع انسانی سیروس قنبری علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی درس افرازهای چند رسانه ای برای آموزش مجازی اکبر مومنی راد علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش از دور(تکنولوژی آموزشی) اکبر مومنی راد علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه اکبر مومنی راد علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه اکبر مومنی راد علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رویکردها و نظریه های برنامه درسی عظیمه السادات خاکباز علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
یادگیری الکترونیکی(مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی) اکبر مومنی راد علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی عظیمه السادات خاکباز علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی عظیمه السادات خاکباز علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ مطالعات برنامه درسی عظیمه السادات خاکباز علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی ) عظیمه السادات خاکباز علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قواعد فقه2 قدرت اله نیازی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قواعد فقه1 قدرت اله نیازی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه قضایی قدرت اله نیازی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه جزایی 1 قدرت اله نیازی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه مدنی 2 قدرت اله نیازی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنائی با ادیان بزرگ محمدرضا فریدونی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه جزایی1 قدرت اله نیازی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه قضایی قدرت اله نیازی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مسائل عرفان نظری(2) محمدرضا فریدونی علوم انسانی 4 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عرفان نظری2 محمدرضا فریدونی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه2قوانین و حقوق تجارت در اسلام قاسم سبحانی فخر علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آیات الاحکام 2 قاسم سبحانی فخر علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکاسب محرمه قاسم سبحانی فخر علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه مدنی 3 قاسم سبحانی فخر علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه معاملات 1 قاسم سبحانی فخر علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه3 قاسم سبحانی فخر علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن و متاخر شیعه کرم سیاوشی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با قرآن کریم کرم سیاوشی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با علوم حدیث کرم سیاوشی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
علوم قرآن(1) کرم سیاوشی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش پژوهش در مطالعات قرآنی و بینارشته ای کرم سیاوشی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اعتبار سنجی حدیث کرم سیاوشی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه تطبیقی 1 محمد رضائی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه مدنی 5 محمد رضائی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه 1 محمد رضائی علوم انسانی 4 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون غیر اساطیری فارسی میانه مانوی آرمان بختیاری علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون پهلوی اشکانی مانوی آرمان بختیاری علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با زبان سنسکریت آرمان بختیاری علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کتیبه های فارسی باستان آرمان بختیاری علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
وندیداد آرمان بختیاری علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی زبان فارسی باستان و خط میخی آرمان بختیاری علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خطوط و کتیبه های ایران باستان1 آرمان بختیاری هنر و معماری 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اسطورهشناسی و اساطیر ایران آرمان بختیاری علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استناد و شبهه پژوهشی نهج البلاغه حسن سجادی پور علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر2 حسن سجادی پور علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر آیات مشکل مشکل و شبهه نما در قرآن حسن سجادی پور علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی قرآن حسن سجادی پور عمومی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی قرآن حسن سجادی پور عمومی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی قرآن حسن سجادی پور عمومی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی قرآن حسن سجادی پور عمومی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی) محمدجواد دکامی عمومی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزه های عبادی در قرآن محمدجواد دکامی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
منطق تصدیق محمدجواد دکامی علوم انسانی 3 هفته هاي زوج شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خطابه و شعر محمدجواد دکامی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی) محمدجواد دکامی عمومی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) محمدجواد دکامی عمومی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) محمدجواد دکامی عمومی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) محمدجواد دکامی عمومی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصطلاحات عرفان ادبی اکبر عروتی موفق علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبدآ و معاد در نهج البلاغه محمدعلی ایزدی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزه های اعتقادی در قرآن (1) محمدعلی ایزدی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) محمدعلی ایزدی عمومی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد) محمدعلی ایزدی عمومی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت) محمدعلی ایزدی عمومی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت) محمدعلی ایزدی عمومی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت) محمدعلی ایزدی عمومی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت) محمدعلی ایزدی عمومی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت) محمدعلی ایزدی عمومی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تحلیلی صدر اسلام وحید پاشایی عمومی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ تحلیلی صدر اسلام وحید پاشایی عمومی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دانش خانواده و جمعیت وحید پاشایی عمومی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دانش خانواده و جمعیت وحید پاشایی عمومی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های معنی شناسی مهرداد نغزگوی کهن علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی زبان مهرداد نغزگوی کهن علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
صرف مهرداد نغزگوی کهن علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان شناسی شناختی محمد راسخ مهند علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکاتب زبان شناسی محمد راسخ مهند علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رده شناسی زبان محمد راسخ مهند علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مسائل میان رشته ای محمد راسخ مهند علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی ورزشی مهبانو قادری مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی انسان مهبانو قادری مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش مهبانو قادری مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آمادگی جسمانی 1 مهبانو قادری مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شنا 2 مهبانو قادری مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شنا 2 مهبانو قادری مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی معصومه سیف مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حرکت شناسی ورزشی معصومه سیف مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان انگلیسی محمود ینکی ملکی عمومی 3 هرهفته شنبه (09:30 - 11:45) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی استعدادیابی ورزشی معصومه سیف مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق در علوم ورزشی معصومه سیف مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارورزی ورزش های پایه معصومه سیف مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان انگلیسی محمود ینکی ملکی عمومی 3 هرهفته شنبه (11:45 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان انگلیسی سجاد سپهری نیا عمومی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی مهتاب صالحی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هفته هاي فرد يك شنبه (12:30 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی تولید محصولات ارگانیک مهتاب صالحی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارتهای سبزیکاری 1 مهتاب صالحی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 1 هفته هاي زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تولید و پرورش سبزکاری مهتاب صالحی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی گیاهان دارویی مهتاب صالحی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سمینار مهتاب صالحی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 1 هفته هاي فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی عمومی 1 فرشته یعقوبی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکتروشیمی کاربردی آمنه امانی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 آمنه امانی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 1 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی فرشته یعقوبی عمومی 2 هرهفته يك شنبه (09:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ایمنی در آزمایشگاه فرشته یعقوبی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی(شیمی) فرشته یعقوبی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 2 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی معدنی 1 فرشته یعقوبی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) 3 هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی مهندسی برق 2 سید رضا سبز پوشان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی مهندسی برق 1 سید رضا سبز پوشان مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی برق محمدحسن مرادی مهندسی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک سیستمهای قدرت 1 محمدحسن مرادی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک سیسنمهای قدرت II محمدحسن مرادی مهندسی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 علیرضا حاتمی مهندسی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدارهای الکتریکی 1 صالح رازینی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توزیع انرژی الکتریکی صالح رازینی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث ویژه 1 صالح رازینی مهندسی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی محمدمهدی شهبازی مهندسی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشینهای الکتریکی 3 محمدمهدی شهبازی مهندسی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز الکترونیک صنعتی محمدمهدی شهبازی مهندسی 1 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکترونیک صنعتی محمدمهدی شهبازی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستم های دیجیتال 1 سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک الکترونیک سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکترونیک 2 سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستم های کنترل خطی یونس سلگی مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات مهندسی یونس سلگی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل بهینه یونس سلگی مهندسی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشینهای الکتریکی 1 محسن حسن بابای نوزادیان مهندسی 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل عصبی یونس سلگی مهندسی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز مکانیک خاک عباس قدیمی مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز مکانیک خاک عباس قدیمی مهندسی 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محاسبات عددی عباس قدیمی مهندسی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محاسبات عددی عباس قدیمی مهندسی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک خاک عباس قدیمی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خاک مسلح و روش های اجرای آن عباس قدیمی مهندسی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی پی پیشرفته عباس قدیمی مهندسی 3 هفته هاي فرد يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک خاک 2 عباس قدیمی مهندسی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدلسازی رفتار خاک محمد ملکی مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سازه های بتن آرمه 1 محمود نیلی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی عالی بتن محمود نیلی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی پی محمد ملکی مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سازه های بتن آرمه پیشرفته محمود نیلی مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متره و برآورد پروژه جواد طاهری نژاد مهندسی 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه راهسازی جواد طاهری نژاد مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (19:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پروژه راهسازی جواد طاهری نژاد مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (18:00 - 19:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روسازی راه جواد طاهری نژاد مهندسی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
راهسازی جواد طاهری نژاد مهندسی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی حسین ترابزاده خراسانی مهندسی 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تشخیص الگو از تصاویر سنجش از دور حسین ترابزاده خراسانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستم های اطلاعات مدیریت حسین ترابزاده خراسانی مهندسی 3 هفته هاي زوج يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی الگوریتم ها میرحسین دزفولیان مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه سازی پیشرفته مهدی سخایی نیا مهندسی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل و طراحی سیستم ها مهدی سخایی نیا مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار 1 مهدی سخایی نیا مهندسی 3 هفته هاي زوج شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی نرم افزار پیشرفته مهدی سخایی نیا مهندسی 3 هفته هاي فرد شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر(تکنولوژی آموزشی) نرگس السادات بطحائیان علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی زبان های برنامه سازی(نرم افزار) نرگس السادات بطحائیان مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه زبانها و ماشین ها نرگس السادات بطحائیان فنی و منابع طبیعی تویسرکان 3 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه زبان ها و ماشین ها نرگس السادات بطحائیان مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال حاتم عبدلی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال حاتم عبدلی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حساب کامپیوتری حاتم عبدلی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب(سیستم های اطلاعاتی) محرم منصوری زاده مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث ویژه در هوش مصنوعی و رباتیک 2 محرم منصوری زاده مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
یادگیری ماشین کاربردی محرم منصوری زاده مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جستجو و بازیابی اطلاعات در وب محرم منصوری زاده مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پیاده سازی سیستم پایگاه داده مرتضی یوسف صنعتی مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رایانش ابری مرتضی یوسف صنعتی مهندسی 3 هفته هاي فرد شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه بهینه سازی و کاربردهای آن در شبکه رضا محمدی مهندسی 3 هفته هاي زوج شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری رضا محمدی مهندسی 3 هفته هاي فرد شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شبکه های کامپیوتری پیشرفته رضا محمدی مهندسی 3 هفته هاي فرد شنبه (18:00 - 20:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شبکه های کامپیوتری رضا محمدی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
امنیت شبکه رضا محمدی مهندسی 3 هفته هاي زوج شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقاومت مصالح 1 علی علوی نیا مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک علی علوی نیا مهندسی 4 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل آزمایشهای مهندسی فرامرز فرشته صنیعی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تغییر شکل فلزات فرامرز فرشته صنیعی مهندسی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
استاتیک فرامرز فرشته صنیعی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تغییر شکل فلزات طراحی کاربردی فرامرز فرشته صنیعی مهندسی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل آزمایشهای مهندسی فرامرز فرشته صنیعی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی بهینه قطعات مکانیکی طراحی کاربردی مهدی کریمی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شبیه سازی سیستمای دینامیکی وکنترل مهدی کریمی مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی بهینه قطعات مکانیکی مهدی کریمی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل اتوماتیک مهدی کریمی مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث منتخب در جامدات غلامحسین مجذوبی مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش اجزا محدود(1) غلامحسین مجذوبی مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مقاومت مصالح 2 غلامحسین مجذوبی مهندسی 2 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات مهندسی رحمن سیفی مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی اجزا 1 رحمن سیفی مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی مخازن تحت فشار رحمن سیفی مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک شکست (دکتری) رحمن سیفی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خستگی،خزش و شکست رحمن سیفی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارتعاشات پیشرفته (ممتد) علیرضا شوشتری مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ارتعاشات مکانیکی علیرضا شوشتری مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی اجزا 2 علیرضا شوشتری مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محاسبات عددی مهدی شعبان مهندسی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
علم مواد مهدی شعبان مهندسی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستمهای هیدرولیک ونیوماتیک وآزمایشگاه مهدی شعبان مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک مواد مرکب پیشرفته مهدی شعبان مهندسی 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی عباس پاک مهندسی 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی عباس پاک مهندسی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی عباس پاک مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سیستمهای اندازه گیری عباس پاک مهندسی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای تولید عباس پاک مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای تولید و کارگاه عباس پاک مهندسی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه اتومکانیک امین ایمانی مهندسی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه اتومکانیک امین ایمانی مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه اتومکانیک امین ایمانی مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک امین ایمانی مهندسی 4 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک پیشرفته طراحی کاربردی امین ایمانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رباتیک وآزمایشگاه امین ایمانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک پیشرفته امین ایمانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 17:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انتقال مطالب علمی و فنی شهاب کاظمی مهندسی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت و اقتصاد مهندسی شهاب کاظمی مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بررسی های غیر مخرب شهاب کاظمی مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی پودر شهاب کاظمی مهندسی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای پیشرفته دستگاهی در الکتروشیمی آرش فتاح الحسینی مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پدیده های انتقال محسن شیخی مهندسی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خطا در اندازه گیری میثم نوری مهندسی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی میثم نوری مهندسی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی شیر و فراورده ها(1) مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنسرو سازی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تغذیه مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 3 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل کیفیت مواد غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل کیفیت مواد غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی مواد غذایی 2 اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی گوشت و شیلات اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی گوشت و شیلات اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی گوشت و شیلات اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنسرو سازی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنسرو سازی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی صنایع غذائی 1 فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسم فنی و نقشه کشی فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پدیده های انتقال در صنایع غذایی فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 3 هفته هاي زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی و موادغذایی فخرالدین صالحی کشاورزی 4 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشین های صنایع غذایی 2 فخرالدین صالحی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسم فنی و نقشه کشی فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسم فنی و نقشه کشی فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403