سازمان دانشکده

آریو امامی فر
معاون تحصیلات تکمیلی

​​​​​​​رشته تحصیلی: علوم و صنايع غذايي
​​​​​​​مرتبه علمی: دانشیار

​​​​​​​رایانامه: m.ahmadisafa@basu.ac.ir
صفحه شخصی