دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

تکنولوژی شیر و فراورده ها(1)

نام درس تکنولوژی شیر و فراورده ها(1)
کد درس 1611114
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز