چارت جدید درسی(ارشد و کارشناسی)

چارت جدید درسی(ارشد و کارشناسی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برای دریافت کلیک نمایید
سرفصل بازنگری شده دروس کارشناسی پیوسته صنایع غذایی - ورودی 96 به بعد

برنامه ترمی کارشناسی ارشد صنایع غذایی-گرایش  فنآوری

سرفصل دروس ارشد صنایع غذایی-گرایش فنآوری