دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 1611116 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی 1611136 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
تغذیه 1611094 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
تکنولوژی پس از برداشت 1611121 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی شیر و فراورده ها(1) 1611114 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611066 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611066 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
شیمی مواد غذایی 2 1611064 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611068 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (08:00 - 10:00)
عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611068 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 مصطفی کرمی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611070 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611122 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 آریو امامی فر هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611122 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی 1611133 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی 1611134 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
کنترل کیفیت مواد غذایی 1611123 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 مصطفی کرمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
کنترل کیفیت مواد غذایی 1611123 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
کنسرو سازی 1611072 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
کنسرو سازی 1611072 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
میکروبیولوژی صنعتی 1611131 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3