دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک

نام درس اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک
کد درس 1611116
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز