آریو امامی فر

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آریو امامی فر

علوم و صنایع غذایی بهار / صنایع غذایی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
اقتصاد و مدیریت صنعتی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی پس از برداشت 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد پیشرفته 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403