دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
میکروبیولوژی عمومی 1611012 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 نفیسه دعوتی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
میکروبیولوژی عمومی 1611012 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611062 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611062 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 نفیسه دعوتی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول نگهداری مواد غذایی 1611030 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:00 - 10:00)
بیولوژی سلولی 1611013 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00)
تجزیه مواد غذایی 1611024 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 مصطفی کرمی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
تجزیه مواد غذایی 1611024 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
تصفیه آب و فاضلاب 1611078 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی روغن 1611028 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00)
تکنولوژی روغن 1611028 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00)
تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611067 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی 1611126 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق 1611130 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
روش های نوین آزمایشگاهی 1611128 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
شیمی مواد غذایی 1 1611063 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:00 - 10:00)
صنایع آشامیدنیها 1611069 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 1611061 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00)
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 1611061 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00)
اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی 1611136 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 57 نتیجه
از 3