دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 102 نتیجه
از 6
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کنسرو سازی 1611178 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
میکروبیولوژی صنعتی 1611144 1 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
میکروبیولوژی صنعتی 1611143 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00)
میکروبیولوژی عمومی 1611160 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
میکروبیولوژی عمومی 1611159 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 1611164 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611165 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
استاندارد سازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 1611193 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1611183 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00)
اصول نگهداری مواد غذایی 1611030 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30)
بیولوژی سلولی 1611013 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1611167 1 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:00 - 12:00)
تکنولوژی روغن های خوراکی 1611171 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:00 - 10:00)
تکنولوژی شیر و فراورده ها(2) 1611175 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00)
خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی 1611126 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
خواص فیزیکی مواد غذایی 1611139 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق 1611130 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00)
روش های نوین آزمایشگاهی 1611141 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی صنایع غذایی 01 مصطفی کرمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
سردخانه وانبار 1611052 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 آریو امامی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30)
شیمی مواد غذایی 1 1611063 3 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 اشرف گوهری اردبیلی هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 40 از 102 نتیجه
از 6