بازگشت به صفحه کامل

تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
امور عمومی و کارپردازی 204
مدیر گروه صنایع غذایی 202
آموزش دانشکده 206
معاونت آموزشی 207
شماره تلفن های دانشکده 34506264 ، 34510654 ، 34510678, 34506273 34506274