تماس با ما

05 Mar 2014
کد خبر : 6712698
تعداد بازدید : 28

شماره تلفن های دانشکده:
(081)34506264 34510654 ، 34510678, 34506273
فکس دانشکده:
(081)-34506274

تلفن های داخلی کارکنان:
معاون آموزشی: 207

آموزش دانشکده: 206
مدیر گروه صنایع غذایی: 207
امور عمومی و کارپردازی: 206

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :
 

ابزار تماس با ما