دفترچه تلفن

کارکنان


مهدی فریدونی
- کارشناس مسئول آموزش -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل : m.fereidooni@basu.ac.ir

تلفن : 08134510678


داخلی : 206
مهدی روشن
- کارپرداز و امور عمومی، مسئول دفتر ریاست دانشکده -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08134504543


داخلی : 204
ابوالحسن ثابت صولت
- کارشناس آزمایشگاه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08134506264


داخلی : 203
کاظم ملکی سرور
- انباردار و انتظامات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 08134506264


داخلی :
مرتضی کوروش رحیم
- انتظامات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 08134506264


داخلی :
مهدی جعفری
- نیروی خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :