ریاست دانشکده: دکتر سید سعید موسوی

دانشیار

گروه زراعت و اصلاح نباتات

پست الکترونیکی : s.moosavi@basu.ac.ir