دکتر علی اصغر ساکی

      تحصیلات:  دکتری تخصصی
      مرتبه علمی:  استاد علوم دامی
      ایمیل:  asaki@basu.ac.ir
      توضیحات:  از سال 1396 تا 1397