بازدید دوره‌ای سالیانه هیئت محترم نظارت استانی از دانشکده صنایع غذایی بهار

14 Mar 2017
کد خبر : 6708861
تعداد بازدید : 26

نمایندگان هیئت محترم نظارت و ارزیابی استانی از دانشکده صنایع غذایی بازدید نمودند.

امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395 نمایندگان هیئت محترم نظارت استانی جناب آقای دکتر آرام مدیر محترم همکاری  های علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی، آقای دکتر کمالی عضو محترم هیئت علمی فیزیک، آقایان عظیمی و سامی کارشناسان دفتر هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان از دانشکده صنایع غذایی بازدید نمودند. در این بازدید فرم های مربوط به نظارت و ارزیابی ارایه و از ساختمان دانشکده و سلف سرویس به صورت جامع بازدید به عمل آمد.