٣٥١ من النتائج لـ
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
  اردوی دانشجویی به مقصد مریوان برای دانشجویان صنایع غذایی برگزار گردید
  برکزاری اردوی دانشجویی
 • صورة مصغّرة
  دانشجویان دانشکده صنایع غذایی بهار از کارخانجات روغن نگین و همچنین لبنیات احسان و سپیده نهاوند بازدید نمودند.
  بازدید دانشجویان دانشکده بهار از کارخانجات صنایع غذایی نهاوند
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
  اردوی دانشجویی غار علیصدر
  اردوی غار علیصدر
 • صورة مصغّرة
  دانستنی هایی در مورد بلندترین شب سال
  شب یلدا
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
  ابقاء دکتر مصطفی کرمی در پست ریاست دانشکده صنایع غذایی
  ابقاء دکتر کرمی در پست ریاست دانشکده صنایع غذایی
 • صورة مصغّرة
  تجهیزات تازه خریداری شده دانشکده صنایع غذایی
  تجهیز آزمایشگاه های دانشکده صنایع غذایی
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة
 • صورة مصغّرة