بازدید معاونت محترم دانشجویی از دانشکده

02 Nov 2015
کد خبر : 6710932
تعداد بازدید : 98

جناب آقای دکتر عمادی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا و آقای دکتر بنی اردلان مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر پردیس دانشکده های اقماری از دانشکده صنایع غذایی بازدید نمودند

روز گذشته جناب آقای دکتر عمادی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا و آقای دکتر بنی اردلان مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر پردیس دانشکده های اقماری طی بازدید که از دانشکده صنایع غذایی داشتند از نزدیک در جریان امور دانشجویان و مسائل ایشان قرار گرفتند.

آقایان دکتر عمادی و دکتر بنی اردلان پس از صرف نهار در دانشکده از خوابگاه های دانشکده نیز بازدید نموده و در نشستی که با دانشجویان داشتند در جریان امور مربوط به خوابگاه قرار گرفتند.