دوره کارشناسی

فرم ها و آیین نامه ها

اطلاعیه تغییر آئین نامه آموزشی برای دانشجویان کارشناسی 1391 و بعد از آن

آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه ​​​​​​
آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل  در دانشگاه های خارج از کشور
آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
ریز دروس عمومی در مقطع کارشناسی
آئین نامه کاردانی و کارشناسی ورودی های 1390 و ماقبل از آن
آئین نامه اجرائی شورای بررسی موارد خاص استانی
آئین نامه اجرائی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
آئین نامه مهمانی و انتقالی
آئین نامه دانشجویی
آئین نامه آموزشی جدید
چارت ورودی93
آئین نامه آموزشی جدید ابلاغی مورخ اسفند ماه 93 ​​​​​​​

آئین نامه انضباطی دانشجویان

شیوه نامه اجرایی شورای انضباطی