درباره دانشکده

رؤسای پیشین دانشکده صنایع غذایی بهار از سال 1390 تاکنون

دکتر غلامرضا شعبانی بهار
اولین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: تربيت بدني و علوم ورزشي​​​​​​​​​​​​​​

مدت خدمت:

1395--​​​​​​​​​​​​​​1390

دکتر علی اصغر ساکی
دومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: علوم دامي-تغذيه طيور

مدت خدمت:

1397--​​​​​​​​​​​​​​1395

دکتر مصطفی کرمی
سومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: علوم و مهندسي صنايع غذايي

مدت خدمت:

1402--​​​​​​​​​​​​​​1397

دکتر سیدسعید موسوی
چهارمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: اصلاح نباتات-بيومتري

مدت خدمت:

ادامه دارد--​​​​​​​​​​​​​​1402