رسیدگی حضوری به اعتراض دانشجویان درس ریاضی 2

رسیدگی حضوری به اعتراض دانشجویان درس ریاضی 2


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

استاد درس ریاضی 2 حضوری به اعتراض دانشجویان نسبت به نمره امتحانی رسیدگی می نماید.

دانشجویانی که به نمره درس ریاضی2 اعتراض دارند می توانند با معرفی خود به آموزش دانشکده ، در روز شنبه 31/3/93 ساعت 12 جهت بازبینی برگه امتحانی مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد به این دسته از دانشجویان پس از بازبینی برگه نمره ای ارفاق نخواهد شد.