تکمیل فرم ارتباط با صنعت

تکمیل فرم ارتباط با صنعت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تکمیل فرم ارتباط با صنعت الزامی می باشد.

به اطلاع دانشجویانی که در ترم تابستان امسال واحد کارآموزی دارند می رساند جهت تکمیل فرم های ارتباط با صنعت و معرفی نامه مربوطه در اسرع وقت به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
 بدیهی است دانشجویانی که فرم مذکور را به دفتر ارتباط با صنعت تحویل ننمایند واحد کارموزی ایشان کان لم یکن خواهد شد.
فرم های مذکور را به مسئول دفتر ارتباط با صنعت جناب آقای شعبان محمدی در ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا تحویل نمایید.