برنامه انتخاب واحد درس کارآموزی ترم تابستان

28 Jun 2016
کد خبر : 6709597
تعداد بازدید : 34

دانشجویان طبق زمانبندی انجام شده به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایید

جهت انتاخاب واحد کارآموزی دانشجویان ورودی 92 در پنج گروه به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

گروه درس                            استاد مربوطه

1                                      آقای دکتر کرمی

2                                     خانم دکتر گوهری

3                                     خانم دکتر آقاجانی

4                                     خانم دکتر دعوتی

5                                     آقای دکتر صالحی

واحد کارآموزی در پنج گروه بالا ارایه گردیده و تا تاریخ 15تیرماه در زمانبندی زیر به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

شنبه 95/4/12                  از ساعت 7:45 تا 8:45

یکشنبه 95/4/13               از ساعت 8 تا 10:30 و 13:30 تا 14:30

سه شنبه 95/4/15             از ساعت 13  تا  14:30