بازدید از مراحل احداث سوله

31 Jan 2017
کد خبر : 6708966
تعداد بازدید : 51

مشاور محترم رئیس دانشگاه و رئیس دانششکده صنایع غذایی از پیشرفت احداث سوله دانشکده بازدید به عمل آوردند.

در مورخ 13 بهمن ماه 1395 مشاور محترم رئیس و رئیس پردیس واحدهای آموزشی - پژوهشی اقماری دانشگاه جناب آقای دکتر بنی اردلان و رئیس محترم دانشکده صنایع غذایی بهار جناب آقای دکتر سیاری به اتفاق مسئول روابط عمومی دانشکد ه جناب آقای محمدی از سوله در دست احداث در محل جدید دانشکده بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان پیشرفت مراحل عمرانی سوله قرار گرفتند.

طبق رایزنی هایی که انجام گرفته قرار است پایلوت شیر در این محل نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.