دروس ارائه شده

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب فرمائید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 43
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/3/19
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
طرح آزمایشات در صنایع غذایی سیدسعید موسوی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طرح آزمایشات در صنایع غذایی سیدسعید موسوی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات کارگاهی امید ایمان طلب علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی صنعتی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی صنعتی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی صنعتی نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هفته هاي فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 نفیسه دعوتی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد و مدیریت صنعتی آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 3 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی پس از برداشت آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد پیشرفته آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی بهار 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرآوری محصولات جانبی و ضایعات مواد غذایی امیر دارائی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی غلات امیر دارائی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی غلات امیر دارائی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی غلات امیر دارائی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی شیر و فراورده ها(1) مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنسرو سازی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تغذیه مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 3 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل کیفیت مواد غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل کیفیت مواد غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی مواد غذایی 2 اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403