دروس ارائه شده

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب فرمائید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 1912
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/3/19
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
رمز نگاری(1) کریم سامعی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبر 2 کریم سامعی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2(دانشگاه فرهنگیان) کریم سامعی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات3-معادلات دیفرانسیل کریم سامعی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2 کریم سامعی علوم پایه 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 1(دانشگاه فرهنگیان) اسمعیل فیضی علوم پایه 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز تابعی1 اسمعیل فیضی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آنالیز حقیقی اسمعیل فیضی علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2 اسمعیل فیضی عمومی 4 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توپولوژی جبری 1 حسین عابدی اندانی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبرخطی حسین عابدی اندانی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی) مهرداد براتی علوم پایه 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اکتشافات زمین فیزیکی مهرداد براتی علوم پایه 1 هفته هاي زوج يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقشه برداری(عملی ) مهرداد براتی علوم پایه 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقشه برداری(عملی ) مهرداد براتی علوم پایه 1 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی مهندسی پیشرفته2(نظری) مجتبی حیدری علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین فیزیک مجتبی حیدری علوم پایه 3 هفته هاي فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شناسی مهندسی پیشرفته 2 (عملی) مجتبی حیدری علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مخاطرات زمین شناختی مجتبی حیدری علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک خاک مجتبی حیدری علوم پایه 1 هفته هاي زوج دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مکانیک خاک مجتبی حیدری علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پتروژنزسنگ های آذرین (نظری) اشرف ترکیان علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پتروژنزسنگ های آذرین (عملی) اشرف ترکیان علوم پایه 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماگماتیسم و زمین ساخت صفحه ای اشرف ترکیان علوم پایه 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدل سازی فرایندهای آذرین اشرف ترکیان علوم پایه 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رخساره های آتش فشانی اشرف ترکیان علوم پایه 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پترولوژی سنگ های دگرگونی(نظری) حسین شهبازی علوم پایه 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زمین شیمی آذرین و دگرگونی حسین شهبازی علوم پایه 3 هفته هاي فرد شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پتروژنز مجموعه های دگرگونی ایران حسین شهبازی علوم پایه 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پترولوژی سنگ های دگرگونی(عملی) حسین شهبازی علوم پایه 1 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403