دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

تکنولوژی گوشت و شیلات

نام درس تکنولوژی گوشت و شیلات
کد درس 1611169
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز