دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی

نام درس خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی
کد درس 1611126
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز