اساتید دانشکده

نفیسه دعوتی

نفیسه دعوتی

نفیسه دعوتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
میکروبیولوژی صنعتی 1611131 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی عمومی 1611012 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی عمومی 1611012 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611062 2 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611062 2 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیولوژی سلولی 1611013 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تصفیه آب و فاضلاب 1611078 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 1611061 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 1611061 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
میکروبیولوژی صنعتی 1611131 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
میکروبیولوژی عمومی 1611012 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
میکروبیولوژی عمومی 1611012 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611062 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611062 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1