اساتید دانشکده

مصطفی کرمی

مصطفی کرمی

مصطفی کرمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغذیه 1611094 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی شیر و فراورده ها(1) 1611114 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611068 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611068 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی 1611133 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کنترل کیفیت مواد غذایی 1611123 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کنترل کیفیت مواد غذایی 1611123 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول نگهداری مواد غذایی 1611030 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تجزیه مواد غذایی 1611024 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تجزیه مواد غذایی 1611024 3 02 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611067 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های نوین آزمایشگاهی 1611128 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تغذیه 1611094 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611068 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611068 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها 1611068 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی 1611133 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کنترل کیفیت مواد غذایی 1611073 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1