اساتید دانشکده

اشرف گوهری اردبیلی

change-logo

اشرف گوهری اردبیلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عاطفه میرانی اثر پوترسین و تیمار آب گرم بر عمر پس از برداشت و برخی شاخص های کمی و کیفی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1397/11/30
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی 1611136 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611066 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611066 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی مواد غذایی 2 1611064 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کنسرو سازی 1611072 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کنسرو سازی 1611072 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی روغن 1611028 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تکنولوژی روغن 1611028 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی 1611126 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 1611130 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی مواد غذایی 1 1611063 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
صنایع آشامیدنیها 1611069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی 1611136 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611066 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611066 3 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تکنولوژی گوشت و شیلات 1611066 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی مواد غذایی 2 1611064 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کنسرو سازی 1611072 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کنسرو سازی 1611072 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1