اساتید دانشکده

آریو امامی فر

change-logo

آریو امامی فر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 1611116 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی پس از برداشت 1611121 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611070 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611122 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611122 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی 1611134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1