دروس ارائه شده

« بازگشت

عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

نام درس عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی
کد درس 1611182
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز