دروس ارائه شده

« بازگشت

فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی

نام درس فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی
کد درس 1611133
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز