دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول نگهداری مواد غذایی

نام درس اصول نگهداری مواد غذایی
کد درس 1611030
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز