دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611062 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 02 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00)
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 1611062 2 کارشناسی گروه آموزشی صنایع غذایی 01 نفیسه دعوتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 101 - 102 از 102 نتیجه
از 6