news

با حکم آقای دکتر محمدی فر، ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا، آقای دکتر مصطفی کرمی برای دوسال دیگر در پست ریاست دانشکده صنایع غذایی ابقا شدند. در بخشی از حکم ایشان آمده: جناب آقای دکتر مصطفی کرمی...

Sun, 06 Sep 2020 03:33

notices