کاظم ملکی سرور
انباردار و مسئول تغذیه دانشجویی
مهدی روشن
کارپرداز و انتظامات
مهدی فریدونی
مسئول دفتر ریاست دانشکده و آزمایشگاه ها
عبدا.. عباسی
مسئول امور آموزشی
مرضیه رضایی
ناظمه خوابگاه دانشجویی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند