تماس با ما

آدرس: شهر بهار- ابتدای خیابان امام خمینی(ره)

شماره تلفن های دانشکده:
(081)34506264 34510654 ، 34510678, 34506273
فکس دانشکده:
(081)-34506274

تلفن های داخلی کارکنان:
معاون آموزشی: 207

آموزش دانشکده: 206
مدیر گروه صنایع غذایی: 202
امور عمومی و کارپردازی: 204

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :
 

ابزار تماس با ما
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند