آزمایشگاه ها

علوم و صنایع غذایی - تکنولوژِی مواد غذایی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
سرپرست: دکتر مصطفی کرمی
علوم و مهندسی صنایع غذایی - آزمایشگاه میکروبیولوژی
گروه آموزشی: علوم و مهندسی صنایع غذایی
سرپرست: دکتر نفیسه دعوتی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند